چارچوب های رسانه های خبری غربی و نحوة بازنمایی جنبش های مردمی کشورهای عربی با تأکید بر بحرین و مصر/ نوشته : حسن مجیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بی شک دولت های غربی در قبال بیداری اسلامی غافلگیر شدند و یک بار دیگر کارایی دستگاه های اطلاعاتی
غرب که از پی شبینی انقلاب اسلامی ناتوان مانده بودند، زیر سؤال رفت. سرایت انقلاب مردم تونس به مصر
برای نخستین بار دومینوی انقلاب ها را در جهان عرب به راه انداخت. سؤال اصلی این مقاله این است که
چارچوب های رسانه ای و نحوة بازنمایی تحولات و رویدادهای خیزش مردمی در کشورهای عربی در سال
1389 چیست؟ در این مقاله بهره گیری از نظریه چارچوب نشان داده شده است که سیاست گذاری دولت ها و
چارچوب های رسانه های خبری غربی در قبال تحولات خاورمیانه همسو و هماهنگ پیش رفتند و رسانه های
غربی نیز کوشیدند همسو با دولت های خود در بازنمایی تحولات بیداری اسلامی به برساختن واقعیت در
ذهن و نگاه مخاطبان خود بپردازند. البته شاید بتوان گفت شدت غافلگیری در تحولات مربوط به مصر و لیبی
کمتر از تونس بوده و این فرصت را به دولتمردان و رسانه های غربی داده است تا به زعم خود به مدیریت
تحولات بپردازند و برای کاستن از آثار زیانبار انقلاب های مردم کشورهای عرب بر منافع غرب و به ویژه
امنیت رژیم صهیونیستی و تأمین مطمئن انرژی، سیاست های خود را به پیش برند. در این مقاله ضمن تشریح
نقش رسانه ها در جنبش های اخیر، به بازتاب چارچوب گذاری دولت های غربی در بازنمایی رسانه های غرب
با تأکید بر تحولات بحرین و مصر در زمستان 1389 ، یعنی اوج این تحولات بعد از انقلاب تونس پرداخته
شده است. مه مترین سیاست ها و چارچوب های رسانه ای غرب در قبال بحرین در درجة اول بایکوت خبری و
در درجة بعد حمایت از دولت بحرین و کوچک نمایی اعتراضات مردمی و ارائة تصویری از خود که نسبت
به روند اصلاحات حساسیت دارد، است. دربارة مصر م یتوان گفت حمایت از مبارک در نقطة آغاز، به
حداقل رساندن آثار جابه جایی مبارک با تقلیل دادن مطالبات مردم مصر، القای ماهیت صرف مردم سالار،
خیزش مردم و کوچک نمایی هویت اسلامی قیام مردم مصر از جمله سرفصل های بازنمایی تحولات منطقه
به ویژه در بحرین و مصر در جریان بیداری اسلامی در رسان ههای خبری غرب بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Framing in the Western News Media and the Style of Representation of the Popular Movements in Arab World With a Special Emphasis on Bahrain and Egypt

چکیده [English]

Undoubtedly the western governments got surprised by the Islamic
awakening and again the effectiveness of their intelligence agencies came
under question, something that happened once when they ailed to predict
the Islamic revolution of Iran. With the spillover of the Tunisian
revolution to Egypt the domino of revolutions began in the Arab World.
The main question of this paper is about the frameworks of the Western
News Media and the way they chose to represent the popular movements
in Arab World in 2011. Using the Framing Theory this article shows that
there is a meaningful coordination between the official policies of the
western government and the media performances in these countries. The
article argues that the degree of surprise in Egyptian and Libyan case was
rather low comparing to that of Tunisia and that gave the western media
and governments an opportunity to draw a strategy on how to deal with
them posing the minimum threats towards their interests and that of
Israeli regime. It will be shown in the article that in the Bahraini case the
western media adopted a policy of boycotting the events 9in the f9rst
place and then supporting the Bahraini government and minimizing and
understating the significance of the Bahraini revolution. However in
Egyptian case first they adopted a policy of supporting Mubarak and then
the minimizing the demands of the Egyptian people, reducing the Islamic
nature of the movement and pretending that it is purely a political and ant
-dictatorship movement

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic awakening
  • West
  • Foreign Policy
  • Bahrain
  • Egypt
  • News Media