چارچوب های رسانه های خبری غربی و نحوة بازنمایی جنبش های مردمی کشورهای عربی با تأکید بر بحرین و مصر/ نوشته : حسن مجیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بی شک دولت های غربی در قبال بیداری اسلامی غافلگیر شدند و یک بار دیگر کارایی دستگاه های اطلاعاتی
غرب که از پی شبینی انقلاب اسلامی ناتوان مانده بودند، زیر سؤال رفت. سرایت انقلاب مردم تونس به مصر
برای نخستین بار دومینوی انقلاب ها را در جهان عرب به راه انداخت. سؤال اصلی این مقاله این است که
چارچوب های رسانه ای و نحوة بازنمایی تحولات و رویدادهای خیزش مردمی در کشورهای عربی در سال
1389 چیست؟ در این مقاله بهره گیری از نظریه چارچوب نشان داده شده است که سیاست گذاری دولت ها و
چارچوب های رسانه های خبری غربی در قبال تحولات خاورمیانه همسو و هماهنگ پیش رفتند و رسانه های
غربی نیز کوشیدند همسو با دولت های خود در بازنمایی تحولات بیداری اسلامی به برساختن واقعیت در
ذهن و نگاه مخاطبان خود بپردازند. البته شاید بتوان گفت شدت غافلگیری در تحولات مربوط به مصر و لیبی
کمتر از تونس بوده و این فرصت را به دولتمردان و رسانه های غربی داده است تا به زعم خود به مدیریت
تحولات بپردازند و برای کاستن از آثار زیانبار انقلاب های مردم کشورهای عرب بر منافع غرب و به ویژه
امنیت رژیم صهیونیستی و تأمین مطمئن انرژی، سیاست های خود را به پیش برند. در این مقاله ضمن تشریح
نقش رسانه ها در جنبش های اخیر، به بازتاب چارچوب گذاری دولت های غربی در بازنمایی رسانه های غرب
با تأکید بر تحولات بحرین و مصر در زمستان 1389 ، یعنی اوج این تحولات بعد از انقلاب تونس پرداخته
شده است. مه مترین سیاست ها و چارچوب های رسانه ای غرب در قبال بحرین در درجة اول بایکوت خبری و
در درجة بعد حمایت از دولت بحرین و کوچک نمایی اعتراضات مردمی و ارائة تصویری از خود که نسبت
به روند اصلاحات حساسیت دارد، است. دربارة مصر م یتوان گفت حمایت از مبارک در نقطة آغاز، به
حداقل رساندن آثار جابه جایی مبارک با تقلیل دادن مطالبات مردم مصر، القای ماهیت صرف مردم سالار،
خیزش مردم و کوچک نمایی هویت اسلامی قیام مردم مصر از جمله سرفصل های بازنمایی تحولات منطقه
به ویژه در بحرین و مصر در جریان بیداری اسلامی در رسان ههای خبری غرب بوده است

کلیدواژه‌ها