رسانه ها ی اجتماعی و انقلا ب های اخیر خاورمیانه؛ ارائه مدلی مفهومی/ نوشته : ابوذر گوهری مقدم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

رسانه های اجتماعی ابزارهایی مبتنی بر پیشرفت های فناوری هستند که هدف آن افزایش ارتباطات افراد و
ایجاد فضایی برای ت بادل اطلاعات و داده هاست. این رسانه ها در سال های اخیر گسترش قابل ملاحظه و البته،
کارکردهای مختلفی یافته اند؛ از جمله مهم ترین کارکردهای این رسانه ها که اتفاقاً بر اهمیت آن ها نیز افزوده
است، استفاده در تحولات اجتماعی و جنبش ها و انقلاب هایی است که در کشوره ای مختلف توسط مردم در
حال انجام بوده و یا محقق شده است . رسانه های اجتماعی با قابلیت های فو قالعاده خود برخی مفاهیم رایج و
غالب علوم سیاسی و رواب ط بین الملل را دچار تحول ساخته و بر آن اثرگذارده است . یکی از مصادیق بارز
اثرگذاری این رسانه ها در بیداری اسلامی کشورهای منطقه خاورمیانه است . هرچند نباید تصور کرد که این
انقلاب ها، تحولاتی صرفاً در نتیجه رسانه های اجتماعی هستند ولی مسلماً جنبة ابزاری این رسانه ها قابل
تردید نیست . مقاله حاضر تلاش دارد مدلی مفهومی برای تبیین نقش رسانه های اجتماعی در بیداری اسلامی
ارائه کند. بدین منظور نویسنده معتقد است چهار مؤلفه اصلی رسانه های اجتماعی یعنی توانایی ایجاد ارتباط،
گسترش ارتباطات میان افراد، افزایش دسترسی ها و تقویت کارآمدی نتیجه استفاده از این ابزارهای جدید
فناورانه است که باعث تسهیل عمل انقلابی مردم که خود نتیجه عوامل د یگر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی
است، خواهد شد . رسانه های اجتماعی باعث گسترش همکاری افراد، تسهیل اشتراک گذاری داده ها، تسریع
مبادلات، افزایش شفافیت عملکرد افراد، سهیم شدن آن ها در تصمیم گیری، ایجاد روحیه جمعی و شکل گیری
هویت در فضایی غیر سلسله مراتبی، شده و در نهایت از طریق افزایش خلاقیت و سرعت عمل وقوع انقلاب
را تسریع می کند.

کلیدواژه‌ها