بیداری اسلامی و ایران‏هراسی: تحلیل گفتمان مطبوعات غربی (اسفند 89 ـ اردیبهشت 90)/ نوشته : حسن بشیر , رامین چابکی و حسین مهربانی فر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بازتابایران‌هراسی درمطبوعاتاروپاییوآمریکایی وموضع­گیری­هایآن­ها که با نفوذوصدورانقلاباسلامیایراندرطیگذشتبیش از سه دههازانقلاباسلامی و ظهورانقلاب­هاوقیام­هایمتعدددر کشورهای منطقه، به اوج خود رسیده است، امریدرخورتوجهاستکهبابهره­گیریازروشتحلیلگفتمانمی­توانازرویکردهایاصلیآن­هاتاحدزیادیپردهبرداشت.
بررسیگفتمانمطبوعاتغربی،مارابهتقابلهمیشگیغربباایرانرهنمونساخته استکهدراینراستا،مطالعاتنئوشرقشناسیباتوجهبهفضاینوینجامعةجهانی (و شکل­گیریامپریالیسمجدید) وهمچنیننشانه‌شناسیفرهنگیبانظربهظرفیت­هایقابلتوجهآندرتبیینتقابلهایفرهنگیوروابطمیانفرهنگی،چارچوبنظریمناسبیرابرایتحلیلوواکاویاینامردراختیارماقرارمی­دهند.
به‌تصویر کشیدن ایران به عنوان تهدیدی جدی برای منطقه، نسبتدادنتوحشوضدیتبادموکراسیبهجمهوری اسلامی ایران و به‌دنبال آن، تأکید برتمایزات و زنده‌کردن از مهم‌ترین مواردی است که از تحلیل گفتمان این مطبوعات به‌دست آمده و به نوبة خود در بستر مطالعات نئو‌شرق‌شناسی و نشانه­شناسی فرهنگی قابل تبیین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Awakening and Iranophobia A content Analysis of Western Press March-April 2010

چکیده [English]

Iranophobia has reached its peak in the European and American press specially in the light of the emerging revolutions and uprisings in the region. Therefore it is worth paying attention to their approaches and reveal their policies in this regard. Evaluating the discourse of Western press leads us to the ongoing confrontation between Iran and the West and provides us with a neo-orientalism  and new-imperialism approach which has the capacity to shed light on the cultural confrontations as well as intercultural relations serving as the theoretical framework for a better analysis in the regard.
Portraying Iran  as a serious threat for the region, together with illustrating Iran as anti-democracy by western media are among the most important findings of this content analysis study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic awakening
  • Islamophobia
  • Iranophobia
  • neo-orientalism
  • content analysis
  • Cultural Semiotic
  • American and European Press