بیداری اسلامی و ایران‏هراسی: تحلیل گفتمان مطبوعات غربی (اسفند 89 ـ اردیبهشت 90)/ نوشته : حسن بشیر , رامین چابکی و حسین مهربانی فر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بازتابایران‌هراسی درمطبوعاتاروپاییوآمریکایی وموضع­گیری­هایآن­ها که با نفوذوصدورانقلاباسلامیایراندرطیگذشتبیش از سه دههازانقلاباسلامی و ظهورانقلاب­هاوقیام­هایمتعدددر کشورهای منطقه، به اوج خود رسیده است، امریدرخورتوجهاستکهبابهره­گیریازروشتحلیلگفتمانمی­توانازرویکردهایاصلیآن­هاتاحدزیادیپردهبرداشت.
بررسیگفتمانمطبوعاتغربی،مارابهتقابلهمیشگیغربباایرانرهنمونساخته استکهدراینراستا،مطالعاتنئوشرقشناسیباتوجهبهفضاینوینجامعةجهانی (و شکل­گیریامپریالیسمجدید) وهمچنیننشانه‌شناسیفرهنگیبانظربهظرفیت­هایقابلتوجهآندرتبیینتقابلهایفرهنگیوروابطمیانفرهنگی،چارچوبنظریمناسبیرابرایتحلیلوواکاویاینامردراختیارماقرارمی­دهند.
به‌تصویر کشیدن ایران به عنوان تهدیدی جدی برای منطقه، نسبتدادنتوحشوضدیتبادموکراسیبهجمهوری اسلامی ایران و به‌دنبال آن، تأکید برتمایزات و زنده‌کردن از مهم‌ترین مواردی است که از تحلیل گفتمان این مطبوعات به‌دست آمده و به نوبة خود در بستر مطالعات نئو‌شرق‌شناسی و نشانه­شناسی فرهنگی قابل تبیین است.

کلیدواژه‌ها