تأثیر رسانه‌های مجازی بر جنبش اشغال وال‌استریت/ نوشته : ابوذر گوهری مقدم , محمد صادق دهقانی محمدآبادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جنبش وال‌استریت را اشغال کنید که در ماههای اخیر در آمریکا شکل گرفته و دامنه آن حتی به کشورهای دیگر نیز کشیده شده است از ابعاد مختلف حایز اهمیت بوده و موضوع تحقیق و بررسی قرار گرفته است. در روزهای آغازین این جنبش، رسانه‌های اصلی آمریکا سیاست سکوت را در دستور کار قرار دادند اما با گسترش ابعاد زمانی و مکانی جنبش، رسانه‌های جریان اصلی درصدد القای این مطلب برآمدند که معترضان را آنارشیست جلوه داده  و در نهایت نیز این جنبش را به یک دعوای ساده حزبی تنزل دادند. در عین حال معترضان نیز تلاش کردند از رسانه‌های آلترناتیو و نیز فضا و شبکه‌های مجازی برای رساندن پیام خود استفاده کنند. سؤال اصلی مقاله حاضر آن است که جایگاه و نقش رسانه‌های مجازی در شکل‌گیری و تداوم این جنبش چگونه بوده است؟ در پاسخ به این پرسش باید اشاره کرد جنبش اشغال وال‌استریت از طریق رسانه‌های مجازی شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را به اشتراک گذاشتند و شبکه‌های اجتماعی غیرمجازی مانند خانواده، گروه‌های همسالان و دوستان خود را در شبکه‌های مجازی بازتولید کرده و بر انسجام اجتماعی خود افزودند. ویژگی‌هایی نظیر بدون مرز بودن فضای رسانه‌های مجازی، کاهش هزینة اقدامات جنبش، تأمین راحت امکانات و عوامل مورد نیاز برای اقدام، انعکاس جهانی اقدامات، امکان هماهنگی لحظه‎ای، امکان جذب حامیان از سراسر جهان باعث شده جنبش اشغال وال‌استریت از این امکانات حداکثر استفاده را برای نمایش جهانی جنبش خود کند.

کلیدواژه‌ها