شناسایی عوامل تأثیرگذار در پـرورش کارآفرینـی سـازمانی در سازمان‌های رسانه‌ای مطالعة موردی: روزنامة اصفهان زیبا/ داتیس خواجه ئیان ,سمیه لبافی و مهدیه جلال پور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کارآفرینی رسانه‌ای حوزة مطالعاتی نوپایی ا‌ست که از دیدگاه‌های گوناگونی قابل مطالعه است. یکی از این دیدگاه‌ها، انجام فعالیت‌های کارآفرینانه درون سازمان رسانه‌ای است و به چگونگی پرورش و ارتقای فعالیت‌های کارآفرینانه درون شرکت‌های فعال در صنعت رسانه می‌پردازد. پژوهش حاضر تحت‌تأثیر این دیدگاه به بررسی عوامل تأثیرگذار در ارتقای کارآفرینی درون سازمان‌های رسانه‌ای پرداخته است. مسئله تحقیق حاضر این است که «چه عواملی در پرورش کارآفرینی سازمانی در سازمان‌های رسانه‌ای کشور تأثیرگذار هستند؟».
برای یافتن پاسخ، مطالعة موردی روی یک روزنامة مشخص صورت گرفته است. با استفاده از چارچوب مفهومی شامل نه متغیر کنترل، پاداش، آموزش و تحقیق، ارزش‌های سازمانی، اقدامات کارآفرینانه، نوآوری، خطرپذیری، ساختار و اهداف سازمانی، به ارتباط هر یک از آن‌ها با متغیر وابسته کارآفرینی سازمانی پرداخته شد. جامعة این پژوهش را همة کارمندان فعال در روزنامة اصفهان زیبا تشکیل دادند و به دلیل در دسترس بودن کل جامعه، نمونه‌گیری به عمل نیامد. پرسشنامه‌ای شامل 32 سؤال ارائه شد که با استفاده از آزمون‌های تک‌نمونه‌ای و بینومینال، بسته به نوع توزیع نرمال یا غیرنرمال، نسبت به شناسایی تأثیر آن‌ها با کارآفرینی در سازمان رسانه‌ای تحلیل به عمل آمد. در نتیجه پژوهش تأثیرگذاری مستقیم متغیرها  همه به جز خطرپذیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی مورد تأیید قرار گرفت، ضمن اینکه سطح کنترل سازمان دارای تأثیر معکوس و در حد قابل توجه ارزیابی شد. پژوهشگران پیشنهاد کردند که مدیران سازمان‌های رسانه‌ای با توجه به تأثیر متغیرهای بررسی شده، شرایط مناسب جهت اقدامات کارآفرینانه برای کارکنان ایجاد کنند. همچنین انجام پژوهش‌های دیگری در سازمان‌های رسانه‌ای با متغیرهای متنوع‌تر پیشنهاد شد

کلیدواژه‌ها