شناسایی عوامل تأثیرگذار در پـرورش کارآفرینـی سـازمانی در سازمان‌های رسانه‌ای مطالعة موردی: روزنامة اصفهان زیبا/ داتیس خواجه ئیان ,سمیه لبافی و مهدیه جلال پور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کارآفرینی رسانه‌ای حوزة مطالعاتی نوپایی ا‌ست که از دیدگاه‌های گوناگونی قابل مطالعه است. یکی از این دیدگاه‌ها، انجام فعالیت‌های کارآفرینانه درون سازمان رسانه‌ای است و به چگونگی پرورش و ارتقای فعالیت‌های کارآفرینانه درون شرکت‌های فعال در صنعت رسانه می‌پردازد. پژوهش حاضر تحت‌تأثیر این دیدگاه به بررسی عوامل تأثیرگذار در ارتقای کارآفرینی درون سازمان‌های رسانه‌ای پرداخته است. مسئله تحقیق حاضر این است که «چه عواملی در پرورش کارآفرینی سازمانی در سازمان‌های رسانه‌ای کشور تأثیرگذار هستند؟».
برای یافتن پاسخ، مطالعة موردی روی یک روزنامة مشخص صورت گرفته است. با استفاده از چارچوب مفهومی شامل نه متغیر کنترل، پاداش، آموزش و تحقیق، ارزش‌های سازمانی، اقدامات کارآفرینانه، نوآوری، خطرپذیری، ساختار و اهداف سازمانی، به ارتباط هر یک از آن‌ها با متغیر وابسته کارآفرینی سازمانی پرداخته شد. جامعة این پژوهش را همة کارمندان فعال در روزنامة اصفهان زیبا تشکیل دادند و به دلیل در دسترس بودن کل جامعه، نمونه‌گیری به عمل نیامد. پرسشنامه‌ای شامل 32 سؤال ارائه شد که با استفاده از آزمون‌های تک‌نمونه‌ای و بینومینال، بسته به نوع توزیع نرمال یا غیرنرمال، نسبت به شناسایی تأثیر آن‌ها با کارآفرینی در سازمان رسانه‌ای تحلیل به عمل آمد. در نتیجه پژوهش تأثیرگذاری مستقیم متغیرها  همه به جز خطرپذیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی مورد تأیید قرار گرفت، ضمن اینکه سطح کنترل سازمان دارای تأثیر معکوس و در حد قابل توجه ارزیابی شد. پژوهشگران پیشنهاد کردند که مدیران سازمان‌های رسانه‌ای با توجه به تأثیر متغیرهای بررسی شده، شرایط مناسب جهت اقدامات کارآفرینانه برای کارکنان ایجاد کنند. همچنین انجام پژوهش‌های دیگری در سازمان‌های رسانه‌ای با متغیرهای متنوع‌تر پیشنهاد شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the factors that affect the Entrepreneurship in media organizations (The Case Study: Esfahan Ziba newspaper) Datis Khajeheian, Somaye Labafi, Mahdiyeh Jalal Poor

چکیده [English]

The new study of entrepreneurship in media organizations has been considered different views. Implementing entrepreneurship within media organization as well as promoting entrepreneurial activities have been seen as one of these views. This paper has tried to study the factors which influence the promoting entrepreneurship in media organizations according to these new views. The main problem which is discussed in this paper has been “which factors have an effect on the entrepreneurship in media organizations.
The case study in this article is one of the newspapers published in Iran as well as nine variables such as Control, reward, learning and research, organizational values,entrepreneurial actions, innovation, risking, organizational structure and objectives and the relationship of each one with the entrepreneurship as the dependent variable has been studied. The publication have been included all staff worked in Esfahan Ziba (Beautiful Esfahan). The questionnaire included 32 questions. The sample test as well as Binominal according to normal distribution and non-normal distribution has been used in this study. The results indicated all variables except risking affect the entrepreneurship in media organizations. This article offer media managers to make good conditions which can help staffs to be entrepreneur in the organizations. Also performing other studies in media organizations have been suggested

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Entrepreneurship
  • Entrepreneurship
  • Media Management
  • Esfahan Ziba Newspaper