شناخت الگوهای مصرف سریال‌های غیررسمی (مطالعه موردی مجموعة ویدئویی قهوة تلخ) / نوشته : عبدالله گیویان و سمانه مهرپرور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله به بررسی مصرف و دریافت جوانان تحصیل‌کرده از تماشای سریال قهوة ‌تلخ می‌پردازد. شناخت تغییر الگوهای مصرف رسانه‌ای در استفاده از محصولات فرهنگی ـ رسانه‌ای غیررسمی هدف اصلی این پژوهش است. نظریات دریافت، مخاطب فعال، مصرف رسانه‌ای و سبک زندگی و مفهوم اجتماع چارچوب نظری تحقیق را تشکیل داده است. روش تحقیق به ‌کار برده شده روش کیفی است که با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق به بررسی آرای 44 نفر از دانشجویان دانشکدة صداوسیما و دانشکدة علوم‌اجتماعی دانشگاه علامه‌طباطبایی پرداخته‌است. نتایج حاکی از آن است که مصاحبه‌شوندگان آگاهانه به تماشای سریال قهوة تلخ گرایش یافتند. مصرف دی‌وی‌دی‌ها حق انتخاب محصولات رسانه‌ای را به مخاطب واگذار کرده‌است. شیوه‌های زندگی مخاطبان در نحوة مصرف آنان تأثیرگذار ‌است و افراد متناسب با سبک‌زندگی و علایق فردی، بینندة این سریال شده‌اند. پیگیری سریال قهوة تلخ فقط به منظور گذران اوقات فراغت نیست و افراد برای مشارکت و حضور در اجتماع بینندگان این سریال به تماشای مجموعه پرداخته‌اند.

کلیدواژه‌ها