نظام هنجاری اطلاع‌رسانی در فقه شیعه/ نوشته : محسن اسماعیلی و عبدالله جلالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

دانشمندان علوم ارتباطات، وظایف رسانه‌ها را در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی بررسی کرده‌اند. از بین کارکردهای مختلفی که آن‌ها برای رسانه‌ها بر ‌شمرده‌اند، کارکرد اطلاع‌رسانی جایگاه ویژه‌ای دارد. 
در ایران نیز رسانه‌ها می‌کوشند در چارچوب هنجارهای فقهی و توصیه‌های دینی، به کارکردهای مورد انتظار رسانه‌های مدرن دست یابند؛ زیرا اصلی‌ترین نیاز یک رسانة دینی، بهره‌گیری از نظریه و چارچوبی هنجاری برای سیاست‌گذاری، عملکرد بهتر و مناسب‌تر است. این چارچوب بر آموزه‌های دینی استوار است و رسانه‌ در نشر و پخش، آن رامبنای خود قرار می‌دهد. این مقاله تلاش دارد با توجه به نظریه‌های هنجاری و تکیه بر نظریة هنجاری اسلامی ‌و بررسی کتاب الهی و روایات امامان معصوم (ع) به روش اسنادی و با رویکرد استنباطی و تفسیری، اصول هنجاری حاکم بر اطلاع‌رسانی را شناسایی کند و به نگرش نظام‌مند دست یابد. سپس با استفاده از مفاهیم، و اطلاعات قابل ارائه دربارة اطلاع‌رسانی که در آموزه‌های دینی آمده است، راهبردهای اساسی فقه شیعه در اطلاع‌رسانی را به‌دست آورد.

کلیدواژه‌ها