مصرف فرهنگی و رسانه‌ای و مخاطبان فعال/نوشته : سید محمد مهدی زاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله به بررسی مقولة مصرف فرهنگی و رسانه‌‌ای در مدرنیتة متأخر از منظر مطالعات فرهنگی می‌پردازد و ضمن تأمل بر فرایند فردی‌شدن مصرف و تفسیر متون فرهنگی و رسانه‌ای، با مرور دیدگاه‌های استوارت هال، دیو مورلی، جان فیسک، میشل دوسرتو، هنری جنکینز، راجر سیلورستون، آبر کرامبی و لانگهرست و پیر بوردیو، مصرف را فعالیتی فرهنگی و اجتماعی تعریف می‌کند که طی آن، مخاطبان در برابر معانی مرجح متن مقاومت می‌ورزند و با تولید ثانوی متن به هنگام مصرف، هویت خود را به طور بازاندیشانه می‌‌سازند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural -Media consumption and active audiences

چکیده [English]

This article investigates the concept of cultural and media consumption in cultural studies according to late modernity. In this article we try to identify consumption as a cultural and media activity by which audiences resist meaning of reference texts also they produce the secondary text during the consumption then they make their identity .In this article  some concepts including individualization as well as interpretation of cultural and media texts have discussed. Also some point of views of scholars such as Stuart Hall, Dave Morley, John Fisk, Michel de Certeau, Henry Jenkins, Roger Silverstone, Nicholas Abercrombie, and Brian Longhurst and Pierre Bourdieu has reviewed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption
  • active audience
  • Identity
  • Resistance
  • everyday life
  • Media
  • Manners
  • Field