مصرف فرهنگی و رسانه‌ای و مخاطبان فعال/نوشته : سید محمد مهدی زاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله به بررسی مقولة مصرف فرهنگی و رسانه‌‌ای در مدرنیتة متأخر از منظر مطالعات فرهنگی می‌پردازد و ضمن تأمل بر فرایند فردی‌شدن مصرف و تفسیر متون فرهنگی و رسانه‌ای، با مرور دیدگاه‌های استوارت هال، دیو مورلی، جان فیسک، میشل دوسرتو، هنری جنکینز، راجر سیلورستون، آبر کرامبی و لانگهرست و پیر بوردیو، مصرف را فعالیتی فرهنگی و اجتماعی تعریف می‌کند که طی آن، مخاطبان در برابر معانی مرجح متن مقاومت می‌ورزند و با تولید ثانوی متن به هنگام مصرف، هویت خود را به طور بازاندیشانه می‌‌سازند

کلیدواژه‌ها