آزادی مطبوعات در منظر حق دسترسی آزاد به مطبوعات/ نوشته: جلیل مالکی و زهرا واعظی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

همواره چالش اساسی در مطبوعات، تعیین حدود آزادی‌های آن‌ها بوده است. مطبوعات همیشه از یک‌سو باید منتقد و امر به معروف و ناهی از منکر حکومت‌ها باشند و از سوی دیگر پشتیبان اطلاعاتی و منعکس‌کنندة صدای تودة مردم باشند؛ لذا تعیین حدود آزادی مطبوعات بسیار مهم و ضروری است.
مطبوعات جزئی از رسانه‌های گروهی هستند که در قانون اساسی به آزادی آن‌ها پرداخته شده است و حتی قانونی به نام همین رسانة گروهی به تصویب رسیده است. در واقع قانون مطبوعات در مقام بیان بایدها و نبایدهای عملکردی مطبوعات هستند که حدود آزادی مطبوعات را مشخص کرده است. از سوی دیگر حق دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از حقوق بنیادین بشر در اسناد حقوقی ملی و بین‌المللی است که مورد توجه قرار گرفته است. هر شهروند حق دارد با استفاده از مطبوعات و سایر رسانه‌های نشر عقاید و افکار به درست‌ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی و تحولات جهانی دسترسی داسته باشد.
به زعم نگارندة مقاله یکی از عوامل کلیدی تعیین‌کنندة حدود آزادی مطبوعات در کنار اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی، میزان دسترسی شهروندان به اطلاعات است که در این مقاله به دنبال تبیین تلازم بین آزادی مطبوعات و حق دسترسی آزاد به اطلاعات هستیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

C Freedom of the Press beside Freedom of Information

چکیده [English]

Determining the freedom limits has been always in dispute. On the one hand, Press should be critical and commanding right and forbidding wrong, on the other hand it should reflect the voice of the people as well as support the information; so determining the freedom limits has been so crucial.
The press is an important part of mass media, and then in the constitution, freedom of the Press has been expressed. However there is an especial law in the name of the press. Indeed the press laws should indicate Dos and Don’ts. Also freedom of information as fundamental human right has been recognized in the national and international legal documents. Any person have right to access to information by using the press as well as other media freely therefore they will be able to access the right domestic and foreign news and information as well as international changes.
In this article, the access of people to information as one of the important factors in freedom information has been indicated, so the main purpose of this paper is to indicate the inseparability between freedom of the Press and freedom of information

کلیدواژه‌ها [English]

  • the press Law
  • the right to free access to information
  • freedom of the Press
  • Accountability
  • Transparency