آزادی مطبوعات در منظر حق دسترسی آزاد به مطبوعات/ نوشته: جلیل مالکی و زهرا واعظی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

همواره چالش اساسی در مطبوعات، تعیین حدود آزادی‌های آن‌ها بوده است. مطبوعات همیشه از یک‌سو باید منتقد و امر به معروف و ناهی از منکر حکومت‌ها باشند و از سوی دیگر پشتیبان اطلاعاتی و منعکس‌کنندة صدای تودة مردم باشند؛ لذا تعیین حدود آزادی مطبوعات بسیار مهم و ضروری است.
مطبوعات جزئی از رسانه‌های گروهی هستند که در قانون اساسی به آزادی آن‌ها پرداخته شده است و حتی قانونی به نام همین رسانة گروهی به تصویب رسیده است. در واقع قانون مطبوعات در مقام بیان بایدها و نبایدهای عملکردی مطبوعات هستند که حدود آزادی مطبوعات را مشخص کرده است. از سوی دیگر حق دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از حقوق بنیادین بشر در اسناد حقوقی ملی و بین‌المللی است که مورد توجه قرار گرفته است. هر شهروند حق دارد با استفاده از مطبوعات و سایر رسانه‌های نشر عقاید و افکار به درست‌ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی و تحولات جهانی دسترسی داسته باشد.
به زعم نگارندة مقاله یکی از عوامل کلیدی تعیین‌کنندة حدود آزادی مطبوعات در کنار اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی، میزان دسترسی شهروندان به اطلاعات است که در این مقاله به دنبال تبیین تلازم بین آزادی مطبوعات و حق دسترسی آزاد به اطلاعات هستیم

کلیدواژه‌ها