سبک زنـدگی در سـریال‌های تلویزیـونی ماهواره‌ای تحلیل نشانه‌شناختی سریال‌های شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی وان و پی‌ام‌سی (فمیلی)/ نوشته : علیرضا حسینی پاکدهی و مریم یار قلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله به تحلیل نشانه‌شناختیِ سریال‌های دو شبکة تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی‌زبان یعنی ”فارسی وان“ و ”پی‌ام‌سی‌فمیلی“ با هدف شناخت ”سبک زندگی“ نمایش داده شده، می‌پردازد. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که سریال‌های شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای چه الگوهایی از سبک‌ زندگی را به مخاطبان ارائه می‌دهند؟ 
مبانی نظری این پژوهش، رویکردهای مفهومی و نظری سبک زندگی است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که سبک زندگی نمایش داده شده در سریال‌های این دو شبکه دارای ویژگی‌هایی چون رفتارهای غیراخلاقی، روابط نامشروع خارج از عرف، بارداری پیش از ازدواج، تمایل به زندگی مرفه و دوری از ساده زیستی و... است

کلیدواژه‌ها