مصـرف فرهنگی و استفـاده از سـریال‌های عامه‌پسند ماهواره‌ای/ نوشته : عبدالله گیویان و امید کریمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

استفاده از سریال‌های عامه‌پسند ماهواره‌ای امروزه به جزئی از زندگی روزمرة بسیاری از مردم، از جمله  جوانان تبدیل شده است. این تحقیق در چارچوب مطالعات فرهنگی و با رویکردی مردم‌نگارانه به‌دنبال تحلیل مصرف و دریافت مخاطبان جوان شهر مریوان از این گونه سریال‌هاست. روش این پژوهش کیفی است و در این راستا از سه تکنیک مصاحبة عمیق، مشاهده، و مشاهدة مشارکتی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. با 25 نفر از مخاطبان جوان مریوانی، مصاحبه‌های عمقی انجام گرفته است، و همراه با تعدادی از مخاطبان، سریال‌ها تماشا شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که افراد به صورت فعالانه سریال‌ها را گزینش و تماشا می‌کنند. سریال‌های دو کانال فارسی‌وان و پی‌ام‌سی فامیلی بیش از همه مورد مصرف قرار می‌گیرند. جوانان براساس گفتمان‌های در دسترس، مفصل‌بندی هویتی خود، و موقعیت‌های اجتماعی‌شان، رمزگشایی‌های متفاوتی از سریال‌ها دارند. آن‌ها با مصرف این سریال‌ها نوعی سبک زندگی را به وجود می‌آورند که از افراد دیگر متمایز می‌شوند. بسیاری از مصاحبه‌شوندگان بر این باورند که کارکرد اصلی این سریال‌ها، طبیعی‌سازی امور و هنجارشکنی است

کلیدواژه‌ها