بازنمـایی الگـوهای سبـک زندگـی در سریال‌های تلویزیونی/ نوشته : علی اصغر کیا و کیوان لطفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف شناخت نحوة بازنمایی الگوهای سبک زندگی در سریال‌های تلویزیونی و میزان همخوانی پیام‌های تولید شده با سیاست‌های صداوسیما، انجام شد. برای دستیابی به این اهداف، دو سریال ”ترانه مادری“ و ”دلنوازان“ به شیوة نمونه‌گیری غیراحتمالی و هدفمند انتخاب و با روش تحلیل محتوا، مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که سریال‌های مورد بررسی، الگوی سبک زندگی ”ترکیبی“ را بازنمایی می‌کنند و در اغلب موارد، معانی و مضامین تولید شده در این سریال‌ها با سیاست‌های مورد نظر سیاست‌گذاران همخوانی ندارد.

کلیدواژه‌ها