بازنمـایی الگـوهای سبـک زندگـی در سریال‌های تلویزیونی/ نوشته : علی اصغر کیا و کیوان لطفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف شناخت نحوة بازنمایی الگوهای سبک زندگی در سریال‌های تلویزیونی و میزان همخوانی پیام‌های تولید شده با سیاست‌های صداوسیما، انجام شد. برای دستیابی به این اهداف، دو سریال ”ترانه مادری“ و ”دلنوازان“ به شیوة نمونه‌گیری غیراحتمالی و هدفمند انتخاب و با روش تحلیل محتوا، مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که سریال‌های مورد بررسی، الگوی سبک زندگی ”ترکیبی“ را بازنمایی می‌کنند و در اغلب موارد، معانی و مضامین تولید شده در این سریال‌ها با سیاست‌های مورد نظر سیاست‌گذاران همخوانی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Representation of lifestyle patterns in the T.V Series

چکیده [English]

The main goal of this article has been the representation of the lifestyle patterns in T.V Series. Also we have tried to investedgate how much the messages of the series matched up with IRIB policies. Two series named “TaranehMadari” (Mother Song) and “Delnavazan” (Uplifting) has been chosen, the non-probability sampling method as well as the content analysis method has been used in this article.the results indicated that these two series represented the combined lifestyle .In most cases, the meaning and the content of these series do not match up with the policies of the IRIB

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • Television Series
  • Cultivation Theory
  • Socialization