بازنمایی سبک زندگی طبقه متوسط در سریال‌های تلویزیون: مطالعه موردی سریال ”مرگ تدریجی یک رؤیا/ نوشته : نعمت الله فاضلی و اقبال خالدیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله در پی روایت تلویزیون ایران از سبک زندگی طبقه متوسط و یا به عبارتی زندگی رسانه‌ای طبقة متوسط با اتکا به تلویزیون است. برای رسیدن به این هدف، به بررسی بازنمایی سبک زندگی طبقة متوسط در سریال ”مرگ تدریجی یک رؤیا“ پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد، در سریال ”مرگ تدریجی یک رؤیا“ سبک زندگی طبقة متوسط با قطبی‌سازی‌ همراه با سوءگیری و کلیشه‌سازی‌هایی بازنمایی شده است. بر این مبنا طبقه متوسط جدید به مثابة ”دیگریِ غرب‌زده“ تصویر و متفاوت از طبقة متوسط سنّتی ”سنت‌گرا“ نشان داده می‌شود. دیدگاه مسلط سریال، ”بازگشت به خویشتن اصیل و بومیِ“ طبقه متوسط سنّتی، در مقابل طرد طبقه متوسط جدیدِ ”غرب‌زده“ است. در واقع سریال ”مرگ تدریجی یک رؤیا“، مرگ تدریجی سبک زندگی طبقه متوسط جدید است

کلیدواژه‌ها