بازنمایی سبک زندگی طبقه متوسط در سریال‌های تلویزیون: مطالعه موردی سریال ”مرگ تدریجی یک رؤیا/ نوشته : نعمت الله فاضلی و اقبال خالدیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله در پی روایت تلویزیون ایران از سبک زندگی طبقه متوسط و یا به عبارتی زندگی رسانه‌ای طبقة متوسط با اتکا به تلویزیون است. برای رسیدن به این هدف، به بررسی بازنمایی سبک زندگی طبقة متوسط در سریال ”مرگ تدریجی یک رؤیا“ پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد، در سریال ”مرگ تدریجی یک رؤیا“ سبک زندگی طبقة متوسط با قطبی‌سازی‌ همراه با سوءگیری و کلیشه‌سازی‌هایی بازنمایی شده است. بر این مبنا طبقه متوسط جدید به مثابة ”دیگریِ غرب‌زده“ تصویر و متفاوت از طبقة متوسط سنّتی ”سنت‌گرا“ نشان داده می‌شود. دیدگاه مسلط سریال، ”بازگشت به خویشتن اصیل و بومیِ“ طبقه متوسط سنّتی، در مقابل طرد طبقه متوسط جدیدِ ”غرب‌زده“ است. در واقع سریال ”مرگ تدریجی یک رؤیا“، مرگ تدریجی سبک زندگی طبقه متوسط جدید است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of middle-class lifestyle in the TV series: “Creeping Death of a Dream” Iranian series as a Case study

چکیده [English]


This paper has investigated the IRIB narrative of middle-class lifestyle in Iran indeed we have tried to study media life of middle-class emphasizing on T.V. For this purpose the “Creeping Death of a dream” has been chosen as a series for studying the middle-class lifestyle. The results have shown that the series have shown the lifestyle of middle-class with Bias and stereotyping. In this series the modern middle-class introduced as a people with west scurry mind who adopt and imitate of the western models; hence they are different from the traditional middle class as "traditionalist" people. The main idea of this series has been” returning to the traditional and indigenous roots” of the traditional middle class also in this series the west scurry of the modern middle-class has been rejected. Therefore the Creeping Death of a dream indeed indicates the creeping death of the modern middle-class lifestyle