پیـامدهای سناریـوهای فناوری اطلاعات بر سبک زندگی شهروندان ایرانی/نوشته : حسین افخمی , محمد مهدی مولایی و حامد طالبیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف مقاله حاضر، ارائة سناریو‌های مختلفی است که در پی واقعیت یافتن هر یک از این سناریو‌های آینده‌نگرانه دربارة فناوری‌های اطلاعات، در مصرف و سبک زندگی شهروندان ایرانی پیامدهایی خواهد داشت. با اتکا به نتایج پژوهش ملی ”پایلوت آینده‏نگاری مناسب‏ترین فناوری‏های ایران ۱۴۰۴“ (پامفا)، پیامد‌های وقوع چهار سناریوی آینده‌نگرانة محصولات جهانی، بزرگراه فناوری اطلاعات، محصولات محلی و اینترانت ملی بر مصرف و سبک زندگی شهروندان تحلیل شده است تا بتوان با استناد به فضا‌های سناریو‌‌نگارانة موجود، سناریو‌هایی دربارة‌ سبک زندگی شهروندان ایرانی ارائه کرد. این مقاله نتیجه می‌گیرد که تحقق سناریو‌های اول و سوم، شکاف در سبک‌های زندگی را تشدید می‌کند. همچنین تحقق سناریو‌های دوم و چهارم به شرایطی مختلط دامن می‌زند که در آن با مجموعه‌ای از سبک‌های زندگی جهان‌وطنانه و محلی مواجه خواهیم شد. در این شرایط به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاری مناسب، حمایت از سبک‌های زندگی محلی و فراهم کردن امکان تعامل سبک‌های زندگی مختلف با یکدیگر باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the IT Scenarios on the Lifestyle of Iranian Citizens

چکیده [English]

In this article we have tried to introduce different scenarios. These scenarios have been about Information Technologies (IT) which may have an impact on the consumption and lifestyle of Iranian citizens. The results of the national research “Pilot of Foresight of the best Technologies in Iran 1404” (PAMFA) and the effect of four main future study scenarios including world products, IT highway, local products and national intranet and consumption on the lifestyles of citizens . We have tried to indicate some scenarios about the lifestyle of Iranian citizens .This article have defined the first and the third scenarios as two scenarios which have intensified the gaps in lifestyles. The second and forth scenarios may create some collections of global and local lifestyles. In these circumstances, supporting local lifestyle and interacting different lifestyles could be the best policy making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption
  • Lifestyle
  • Information technology
  • Future Study
  • Writing Scenario