پیـامدهای سناریـوهای فناوری اطلاعات بر سبک زندگی شهروندان ایرانی/نوشته : حسین افخمی , محمد مهدی مولایی و حامد طالبیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف مقاله حاضر، ارائة سناریو‌های مختلفی است که در پی واقعیت یافتن هر یک از این سناریو‌های آینده‌نگرانه دربارة فناوری‌های اطلاعات، در مصرف و سبک زندگی شهروندان ایرانی پیامدهایی خواهد داشت. با اتکا به نتایج پژوهش ملی ”پایلوت آینده‏نگاری مناسب‏ترین فناوری‏های ایران ۱۴۰۴“ (پامفا)، پیامد‌های وقوع چهار سناریوی آینده‌نگرانة محصولات جهانی، بزرگراه فناوری اطلاعات، محصولات محلی و اینترانت ملی بر مصرف و سبک زندگی شهروندان تحلیل شده است تا بتوان با استناد به فضا‌های سناریو‌‌نگارانة موجود، سناریو‌هایی دربارة‌ سبک زندگی شهروندان ایرانی ارائه کرد. این مقاله نتیجه می‌گیرد که تحقق سناریو‌های اول و سوم، شکاف در سبک‌های زندگی را تشدید می‌کند. همچنین تحقق سناریو‌های دوم و چهارم به شرایطی مختلط دامن می‌زند که در آن با مجموعه‌ای از سبک‌های زندگی جهان‌وطنانه و محلی مواجه خواهیم شد. در این شرایط به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاری مناسب، حمایت از سبک‌های زندگی محلی و فراهم کردن امکان تعامل سبک‌های زندگی مختلف با یکدیگر باشد

کلیدواژه‌ها