مصـرف و سبک زنـدگی: رویکـردها، مسائل و آسیب‌ها/نوشته : محمدسعید ذکایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله با مرور رویکردهای نظری درباره مصرف و سبک زندگی و خوانش‌های متفاوت از مقولة مصرف در متن نظریه‌پردازی‌های متفکران اجتماعی و فرهنگی مانند وبلن، بوردیو، داگلاس و ایشروود، بودریار، بومن و... به مطالعه موردی دربارة آثار رواج فرهنگ مصرفی در ایران و تحلیل آسیب‌شناسانه آن به ویژه در میان جوانان می‌پردازد و این‌گونه نتیجه می‌گیرد که مصرف جوان ایرانی فقط لحظه‌ای برای مصرف کردن، استفاده از موقعیت برای انطباق، همنوایی، لذت و سرخوشی است. مصرف نوعی استراتژی برای پر کردن زمان، شریک شدن در تجربة دیگران، خود ابرازی و تمایز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consumption and Lifestyle: the Pathology, approaches andissues

چکیده [English]

This article have investigated the theoretical approaches has been utilized in the consumption and lifestyle issues as well as it have tried to study different views of some social and cultural theorists about consumption such as Thorstein Veblen, Pierre Bourdieu, Douglas, Isherwood, Jean Baudrillard, Zygmunt Bauman and so on .Also the case study which has been done in the article has indicated the prevalence of consumption culture and pathological analysis of it especially among youth. The results have shown that the consumption among Iranian youth has been just a moment for consuming and the consumption has been seen as an opportunity for compliance, conformity, pleasure and euphoria. The consumption is a kind of strategy for wasting time, sharing the experience with others, self-expression and being distinctive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption
  • Lifestyle
  • Distinctness
  • self-expression
  • Media Culture
  • Body Politics
  • pleasure
  • Identity