مصـرف و سبک زنـدگی: رویکـردها، مسائل و آسیب‌ها/نوشته : محمدسعید ذکایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله با مرور رویکردهای نظری درباره مصرف و سبک زندگی و خوانش‌های متفاوت از مقولة مصرف در متن نظریه‌پردازی‌های متفکران اجتماعی و فرهنگی مانند وبلن، بوردیو، داگلاس و ایشروود، بودریار، بومن و... به مطالعه موردی دربارة آثار رواج فرهنگ مصرفی در ایران و تحلیل آسیب‌شناسانه آن به ویژه در میان جوانان می‌پردازد و این‌گونه نتیجه می‌گیرد که مصرف جوان ایرانی فقط لحظه‌ای برای مصرف کردن، استفاده از موقعیت برای انطباق، همنوایی، لذت و سرخوشی است. مصرف نوعی استراتژی برای پر کردن زمان، شریک شدن در تجربة دیگران، خود ابرازی و تمایز است.

کلیدواژه‌ها