بررسی نحوة انعکاس اخبار حوادث در مطبوعات فارسی (مطالعة موردی چهار روزنامة صبح ایران)/ نوشته : اسماعیل افقهی و سیدرضا نقیب السادات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نحوة انعکاس و بازتاب حوادث در مطبوعات منتشر شدة فارسی نقش مهمی در اطلاع­رسانی و آگاهی مردم دارد. این مقاله با بررسی این امر، درصدد است تا نحوة ارائه وظایف اجتماعی رسانه­های جمعی و به­ صورت خاص مطبوعات را در چهار روزنامة همشهری، جام­جم، ایران و شرق (با تأکید بر صفحة حوادث این مطبوعات) مورد کاوش قرار دهد. جامعة مورد مطالعه را خبر اصلی صفحة حوادث این چهار روزنامه تشکیل می­دهد که در سه ماه آذر، دی و بهمن 89  منتشر شده­اند. روش تحقیق روش تحلیل محتوا با رویکرد استفاده از نشانه­شناسی رسانه­ای است؛ بدین صورت که وظایف اجتماعی، مقوله در نظر گرفته می­شود و معنای(دلالت) ضمنی مستخرج از متن خبر ملاک قضاوت قرار می­گیرد. نتایج به‌ دست آمده حاکی از آن است که تمام روزنامه­ها بیشتر مقولة ”اطلاع و آگاهی“ را مورد توجه قرار داده­اند و کمترین استقبال به مقوله­های ”اجبار“ و ”سرگرمی“ صورت گرفته است. مقوله­های ”پرورش“، ”بیان“ و ”همبستگی اجتماعی“ در رده­های میانی جدول قرار دارند. تفاوتی بین روزنامه­ها از لحاظ وضعیت ارائه وظایف اجتماعی نیست؛ اما بین مقوله‌های وظایف اجتماعی در کل روزنامه­ها تفاوت وجود دارد. در این روزنامه­ها ”اطلاع و آگاهی“ و ”سرگرمی“ به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را به خود اختصاص داد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of reflecting Event News in Persian Newspapers (Case Study: Four Morning Newspapers Published in Iran)

چکیده [English]

The way that newspapers reflect the news and events is so important in informing people. This article tries to investigate this issue to determine the social duties of mass media especially newspapers such as Hamshahri, Jame Jam, Iran and Shargh newspapers (emphasizing the front Page).the Statistical population in the paper is the first news in the front pages of these four newspapers published during 3 month (November, December ,January) of 2011. The method which has been used for this research is Semiotics in media approach. Social duties are considered as a category and the meaning which has been elicited form the news is considered as the judge. The results investigate that all 4 newspapers pay more attention to the informing and they pay less attention to the entertainment. "Education", "expression" and "Social Solidarity" are in the middle of this attention. There is no difference between the newspapers in presenting social responsibilities .But there is a difference between different kinds of social responsibilities in all four newspapers. The "informing "issues have been mentioned more than the "entertainment "issues in these cited newspapers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Responsibilities
  • mass media
  • Event New
  • Persian Press