بررسی نحوة انعکاس اخبار حوادث در مطبوعات فارسی (مطالعة موردی چهار روزنامة صبح ایران)/ نوشته : اسماعیل افقهی و سیدرضا نقیب السادات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نحوة انعکاس و بازتاب حوادث در مطبوعات منتشر شدة فارسی نقش مهمی در اطلاع­رسانی و آگاهی مردم دارد. این مقاله با بررسی این امر، درصدد است تا نحوة ارائه وظایف اجتماعی رسانه­های جمعی و به­ صورت خاص مطبوعات را در چهار روزنامة همشهری، جام­جم، ایران و شرق (با تأکید بر صفحة حوادث این مطبوعات) مورد کاوش قرار دهد. جامعة مورد مطالعه را خبر اصلی صفحة حوادث این چهار روزنامه تشکیل می­دهد که در سه ماه آذر، دی و بهمن 89  منتشر شده­اند. روش تحقیق روش تحلیل محتوا با رویکرد استفاده از نشانه­شناسی رسانه­ای است؛ بدین صورت که وظایف اجتماعی، مقوله در نظر گرفته می­شود و معنای(دلالت) ضمنی مستخرج از متن خبر ملاک قضاوت قرار می­گیرد. نتایج به‌ دست آمده حاکی از آن است که تمام روزنامه­ها بیشتر مقولة ”اطلاع و آگاهی“ را مورد توجه قرار داده­اند و کمترین استقبال به مقوله­های ”اجبار“ و ”سرگرمی“ صورت گرفته است. مقوله­های ”پرورش“، ”بیان“ و ”همبستگی اجتماعی“ در رده­های میانی جدول قرار دارند. تفاوتی بین روزنامه­ها از لحاظ وضعیت ارائه وظایف اجتماعی نیست؛ اما بین مقوله‌های وظایف اجتماعی در کل روزنامه­ها تفاوت وجود دارد. در این روزنامه­ها ”اطلاع و آگاهی“ و ”سرگرمی“ به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را به خود اختصاص داد

کلیدواژه‌ها