ارتباطات و رسانة دینی/ نوشته : فرح رامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

انسان در هیچ برهه‌ای از زمان، بی‌ارتباط نزیسته است. هم‌چنان که دین در جوهرة خود از مقولة ارتباط است. این مقاله،‌ با تکیه بر ارتباط انسان‌ها با یکدیگر به ابزار اساسی این ارتباط یعنی رسانه می‌پردازد. بعد از تعریف ارتباط و رسانه و ذکر اقسام رسانه، رویکردهای محتوامحور و فناورمحور به رسانه بیان و نقادی شده و رویکرد اعتدال‌محور در باب تأثیر رسانه بر مخاطب و پیام دینی مطرح شده است.
نظریة محتوامحور، برای رسانه‌ها فقط جنبة ابزاری قائل است. رسانه بی‌هیچ دخل و تصرفی در محتوای پیام، تنها یک کانال ارتباطی برای انتشار پیام است. طرفداران این نظریه خود دو گروه‌اند: برخی مخاطب را در برابر محتوای پیام منفعل می‌دانند و گروهی وی را تا حدودی پویا و فعال تلقی می‌کنند. جریان‌های اوانجلیستی و نئواوانجلیستی از این قبیل هستند.
نظریة فناورمحور، معمولاً به تقابل ذاتی بین دین و رسانه معتقد است. طرفداران این نظریه معتقدند که رسانه به منزله دین جدیدی خود را بر انسان امروز تحمیل می‌کند. در این نظریه، رسانه نه بسان کانال ارتباطی پیام، بلکه به خودِ پیام تبدیل شده است.
این مقاله، با پرداختن به وجوه ضعف و قوت دو نظریه بالا، از رویکرد اعتدال‌محور دفاع  و بیان می‌کند که دین و رسانه در تعامل جدی با یکدیگرند؛ دین بر رسانه و متقابلاً رسانه بر دین تأثیر می‌گذارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Communication and Religious media

چکیده [English]

People can never live without communication. Religious is a kind of communication so in this paper we have tried to emphasize on the media as the main channel of communications. In this article at first the definition of communication and media as well as different kinds of media, the content based and technological based approach to the media has been discussed and reviewed then the moderation based approach for the effect of media on audiences and religious message has been designed.
The content based theory sees media just as a medium, in this approach media is just a channel and it never manipulate or create the content of the messages. The advocates of this theory divided in two groups: the audiences are passive in their reaction to the media s messages in the first group point of view .However the second group considered the audiences as an active one. The evangelistic and neo evangelistic movements belong to these kinds of theories.
The other theory which has been discussed in this paper is technological based theory which has considered media and religious interact.
Also the theorists believe that media is a new kind of religious which has been imposed on modern man. In this paper media is not considered as a channel or even as a message itself .indeed the advantages as well as disadvantages of both theories has been studied so the mediatory based approach has been defended in the paper we indicate that the media and religious interact ; so the media has an effect on the religious and vice versa .

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication
  • Religious media
  • Content Based Approach
  • technological Based Approach
  • moderation Based Approach