بررسـی اثـربخشی محتـوایی و آموزشیِ جرایـد محلی استان هرمزگان/سیدرضا بلاغت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر که از نوع توصیفی‌ ـ پیمایشی است به بررسی میزان اثربخشی محتوایی و آموزشیِ جراید محلی استان هرمزگان از دید مخاطبان می‌پردازد. سؤال کلی پژوهش عبارت است از اینکه آیا جراید محلی استان هرمزگان از لحاظ محتوایی و آموزشی اثربخش بوده‌اند؟ به منظور بررسی این سؤال، 9 سؤال جزئی مطرح شده است. جامعة آماری پژوهش شامل تمامی‌محصلان و فارغ‌التحصیلان حوزه و دانشگاه هستند که مخاطب جراید محلی استان هرمزگان هستند. نمونه از جامعة مذکور و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول ککران و جدول مورگان و کرجسی استفاده شده است. بر اساس فرمول ککران و همچنین جدول مورگان و کرجسی تعداد نمونه، 380 نفر است. ابزار ‌اندازه‌گیری پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس لیکرت است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها عبارت است از: روش‌های آماریِ توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی، درصد، میانگین، نمودار و انحراف معیار، و استنباطی شامل T تک نمونه‌ای. تجزیه و تحلیل سؤال‌ها به طور کلی نشان می‌دهد که جراید محلی استان هرمزگان از لحاظ محتوایی و آموزشی اثربخش بوده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Local Newspapers in Hormozgan Province

چکیده [English]

This article is a descriptive survey it has investigated the effectiveness of local newspapers in Hormozgan province in the point of view of audiences. The main question of this paper is: whether the press in Hormozgan is effective or not? There are 9 partial questions and the sample of this study is all of the students and graduated of university and Howzeh who are the audiences of the press. The cluster sampling, Cochran formula as well as Morgan table has been used for this paper, according to the table 300 people has been determined as the sample. The questioner which has been created by the researcher is used for measuring the data. The research methods in this study have used both descriptive statistics including mean, standard deviation, charts as well as the inferential statistics including one sampling T test. The results have shown that the local newspapers in Hormozgan have been effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • Newspapers
  • Local Newspapers
  • Hormozgan province