بررسـی اثـربخشی محتـوایی و آموزشیِ جرایـد محلی استان هرمزگان/سیدرضا بلاغت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر که از نوع توصیفی‌ ـ پیمایشی است به بررسی میزان اثربخشی محتوایی و آموزشیِ جراید محلی استان هرمزگان از دید مخاطبان می‌پردازد. سؤال کلی پژوهش عبارت است از اینکه آیا جراید محلی استان هرمزگان از لحاظ محتوایی و آموزشی اثربخش بوده‌اند؟ به منظور بررسی این سؤال، 9 سؤال جزئی مطرح شده است. جامعة آماری پژوهش شامل تمامی‌محصلان و فارغ‌التحصیلان حوزه و دانشگاه هستند که مخاطب جراید محلی استان هرمزگان هستند. نمونه از جامعة مذکور و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول ککران و جدول مورگان و کرجسی استفاده شده است. بر اساس فرمول ککران و همچنین جدول مورگان و کرجسی تعداد نمونه، 380 نفر است. ابزار ‌اندازه‌گیری پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس لیکرت است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها عبارت است از: روش‌های آماریِ توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی، درصد، میانگین، نمودار و انحراف معیار، و استنباطی شامل T تک نمونه‌ای. تجزیه و تحلیل سؤال‌ها به طور کلی نشان می‌دهد که جراید محلی استان هرمزگان از لحاظ محتوایی و آموزشی اثربخش بوده‌اند

کلیدواژه‌ها