نقـش نهادهـای فرهنگـی در فرهنـگ مصرف محصولات فرهنگی‌ـ هنری/ نوشته : محمدمهدی فداکار و مریم سلطانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله در صدد است به این سؤال پاسخ دهد که چگونه نهادهای فرهنگی میتوانند در جهت فرهنگسازی حمایت و صیانت از آثار و محصولات فرهنگی و هنری رسالت خود را به درستی انجام دهند؟ بنابراین مسئلة حمایت و صیانت از آثار و محصولات فرهنگیـ هنری و چگونگی پرداختن به این امر مهم در فضای فرهنگی کشور و تبیین آن مورد بحث است. بنابراین ضمن اشارة نظری، مفهومیو روشی به خود بحث، سابقه‌ای از کارهای انجام شده در این زمینه و سپس پیشنهادات و راه‌حل‌هایی به وزارت ارشاد به عنوان متولی بزرگ دولتی در عرصة فرهنگ ارائه شد تا ساماندهی و سازماندهی حمایت و صیانت از آثار فرهنگی رسانهای که به نوعی حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی محسوب می‌‌شود، به نحو صحیح انجام پذیرد. از آنجاییکه وزارت ارشاد خود با تشکیل ستادی در زمینۀ حمایت و صیانت از آثار پرچمدار این امر خطیر شد، همة راهحلهای موجود برای مدیریت و اعمال سیاستهای صحیح نهادهای فرهنگی به گونهای از مجرا ونظارت وهدایت وزارت ارشاد میگذرد که باید حیاتیترین وظیفة نهادها را در راستای یکپارچگی و وحدت رویه فرهنگی برای تولیدات فرهنگی اصیل داخلی، در قالبهای مناسب قانونی و سازمانی و حکومتی ترسیم و تثبیت کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Cultural Institutions in Culture_ Building, “The Protection of Cultural Productions and Works of Art

چکیده [English]

In this study the answer of the following question has been investigated:” how cultural institutions can support the cultural productions and works of art also how it can be effective in culture _ building process.” Indeed this article has focused on the supporting of the cultural and art productions as well as it tried to indicate that how this issue could be seen as the main issue in our country. Of course after describing methods, theories and concepts of the research, some suggestions and solutions have been offered to the Ministry of Culture and Islamic Guidance as one of the main cultural organization in the country. However the ministry has organized a department for supporting the productions. The best management styles as well as policy making also remain a cause for concern especially in this ministry as the main organization which has to support the domestic cultural productions. Therefore the support of the productions should be organized in an appropriate legal and organizational form

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture_ Building
  • cultural institutions
  • Unauthorized works of Art
  • Unauthorized Copying
  • Cultural Invasion
  • Cultural Engineering
  • Cultural Identity