نقـش نهادهـای فرهنگـی در فرهنـگ مصرف محصولات فرهنگی‌ـ هنری/ نوشته : محمدمهدی فداکار و مریم سلطانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله در صدد است به این سؤال پاسخ دهد که چگونه نهادهای فرهنگی میتوانند در جهت فرهنگسازی حمایت و صیانت از آثار و محصولات فرهنگی و هنری رسالت خود را به درستی انجام دهند؟ بنابراین مسئلة حمایت و صیانت از آثار و محصولات فرهنگیـ هنری و چگونگی پرداختن به این امر مهم در فضای فرهنگی کشور و تبیین آن مورد بحث است. بنابراین ضمن اشارة نظری، مفهومیو روشی به خود بحث، سابقه‌ای از کارهای انجام شده در این زمینه و سپس پیشنهادات و راه‌حل‌هایی به وزارت ارشاد به عنوان متولی بزرگ دولتی در عرصة فرهنگ ارائه شد تا ساماندهی و سازماندهی حمایت و صیانت از آثار فرهنگی رسانهای که به نوعی حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی محسوب می‌‌شود، به نحو صحیح انجام پذیرد. از آنجاییکه وزارت ارشاد خود با تشکیل ستادی در زمینۀ حمایت و صیانت از آثار پرچمدار این امر خطیر شد، همة راهحلهای موجود برای مدیریت و اعمال سیاستهای صحیح نهادهای فرهنگی به گونهای از مجرا ونظارت وهدایت وزارت ارشاد میگذرد که باید حیاتیترین وظیفة نهادها را در راستای یکپارچگی و وحدت رویه فرهنگی برای تولیدات فرهنگی اصیل داخلی، در قالبهای مناسب قانونی و سازمانی و حکومتی ترسیم و تثبیت کند.

کلیدواژه‌ها