طراحـی مـدل مفهـومی ارزیـابی عملکـرد مطبوعات کشور/ نوشته : نادر جعفری و حسین اصلی پور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بهبود مستمر عملکرد سازمان‌ها نیروی عظیم هم‌افزاییایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود. به همین دلیل دولت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات، تلاش پیش برنده‌ای را در این مورد اعمال می‌کنند و مؤسسات مطبوعاتی نیز از این نکته مستثنی نیستند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش‌های پیش روی مطبوعه و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست‌های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد مطبوعات میسر نخواهد شد. لازمة تمامی‌ موارد مذکور، ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد است. با توجه به اهمیت موضوع ارزیابی عملکرد و نیز گسترش رسانه‌ها به ویژه مطبوعات در هزارة سوم، این مقاله در تلاش برای یافتن چارچوبی نظام‌مند و مستند جهت ارزیابی مطبوعات در سطح کشور و ارائه مدل مفهومی ارزیابی عملکرد مطبوعات در بستر چارچوب نظری استخراج شده است. در واقع سؤال اصلی در تحقیق حاضر آن است که ارزیابی مطبوعات کشور دارای چه ابعاد و مؤلفه‌هایی است؟ نتایج حاصل از مرور مدل‌های ارزیابی عملکرد و مطالعه ویژگی‌های خاص مطبوعات و سازمان‌های مطبوعاتی حاکی از آن بود که به منظور انجام ارزیابی‌های جامع، همه‌جانبه و دقیق از وضعیت مطبوعات کشور می‌بایست چنین ارزیابی در چهار سطح حاکمیتی، شرکتی، کسب و کار و عملیاتی صورت پذیرد. هم‌چنین مدل مفهومی ارزیابی عملکرد مطبوعات دارای ویژگی‌های خاصی است که آن را از مدل‌های ارزیابی مدیریت سازمان‌های تجاری کاملاً متمایز می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a conceptual Model for evaluating the press performance in Iran

چکیده [English]

By endless empowerment in every organization, we can have a strong force to support the development programs and to create opportunities for organization.
Accordingly governments, managers of organizations and institutes try to improve the performance of their own organization; hence the press institutions are not exception.  The performance of the press will be in a proper situation if we study and be aware of  the organizational progress as well as the developments in achieving organizational objects also we should identify the challenges and we must know how many of the codified policies  has been implement. Moreover evaluating and measuring the performance in every organization is so serious. This article tries to find the systematic and in addition, documentary framework for analyzing the press performance in Iran,moreover presenting a pattern for press performance according to theoretical bases has been desired. The main question in this paper is: what are the aspects and components for analyzing the press performances in Iran? The results identify that the evaluation of press performance should be in four levels including the government, corporate, business and operational levels.Additionally, the conceptual model of the press performance is distinguished from the conceptual models of managing business organizations in many aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Press
  • Evaluating of Performance
  • Evaluating the Press
  • Conceptual model