چالش‌های مدیریت تلویزیون در عرصة تبلیغات رسانه‌ای: بررسی تحولات ناشی از ورود رسانه‌های نوین بر بازار آگهی‌های تلویزیونی/ نوشته : داتیس خواجه ئیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی تحول بزرگی در صنعت رسانه به وجود آوردند. حضور این رسانه‌های نوین و سهم بزرگی که در الگوی مصرف رسانه‌ای مخاطبان یافته‌اند، علاوه بر تأثیراتی که در محتوای صنعت رسانه خواهد گذاشت، یک تغییر اساسی نیز ایجاد خواهد کرد و آن انتقال بخش بزرگی از تبلیغات و آگهی‌های بازرگانی از رسانه‌های جمعی همچون تلویزیون به سمت این رسانه‌ها خواهد بود. با توجه به اینکه آگهی‌های بازرگانی شریان حیات اقتصادی رسانه‌های جمعی تلقی می‌شود، از این رو بررسی چالش‌های پیش روی این رسانه‌ها می‌تواند به مدیران تلویزیون کمک کند که با آگاهی از روندی که در حال اتفاق افتادن است نسبت به اقدامات لازم اندیشه کنند. مقاله حاضر با تحلیل آمارهای ارائه شده دربارة مصرف رسانه‌ها تلاش کرده است تا آیندة صنعت تبلیغات رسانه‌ای را در چالش میان رسانه‌های نوین و تلویزیون به تصویر بکشد و با مشخص کردن نقاط قوت و ضعف تلویزیون در این نبرد، راهکارهایی را برای مدیران تلویزیون نشان دهد. در این تحقیق نقطة قوت رسانه‌های نوین در توانایی آن‌ها در سنجش دقیق اطلاعات مربوط به مخاطب و پایش واکنش‌های او نسبت به تبلیغات بیان شده است و از سوی دیگر تلویزیون را به دلیل نفوذش در حجم وسیع مخاطبان بستری مناسب برای تبلیغات برندمحور دانسته است. همچنین با حضور بیشتر تلویزیون در بازارهای بکر که به دلیل همین فناوری‌ها ممکن شده است راهکار دیگری پیشنهاد شده که نفوذ تلویزیون را در خرده بازارهای مورد علاقة آگهی‌دهندگان بیشتر می‌کند. استفاده از محتوای کاربرساخته نیز یکی دیگر از ابزارهایی است که تلویزیون با استفاده از آن‌ها هزینه‌های تولید خود را کم می‌کند و با افزایش شمار مخاطبان خود، به جذابیت بیشتری برای آگهی‌دهندگان دست می‌یابد. همچنین استفاده از آمیخته رسانه‌ای به عنوان ابزار اصلی مدیریت رسانه پیشنهاد شده است که با استفاده از آن ترکیبی از رسانه‌های نوین و سنّتی با محوریت تلویزیون به‌کار گرفته می‌شوند تا مجموع توانایی‌های آن‌ها در در کسب اطلاعات از مشتری و نفوذ در آنان در خدمت جذابیت رسانه برای آگهی‌دهندگان قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of T.V Management in the age of advertizing in media: the study of the impact of New Media in T.V ads Market

چکیده [English]

Media industry has changed by the new information and communications technologies. These new form of media not only have an effect on the content of media industry but they cause the fundamental changes in which large amount of advertizing will tend to these new form of media instead of Television . Advertizing is so important in economic life of mass media; therefore studying the media challenges in this area can be helpful for TV managers and let them know their situation according to these new tendencies in advertizing; in addition by studying  these challengesthey can make an appropriate decision to manage their organizations. This article examines the future of advertizing industry in media especially in new media and television. Moreover the advantages and disadvantages of television as a visual media have been identified and some strategies for television managershave been presented. In this paper the advantages of new media is seen as the capability of measuring information about their users as well as the monitoring their reactions to the ads. In addition, compared with new media, the numbers of audiences which are in fluenced by television are larger; therefore television can be better used for advertising brands. Being in original markets helps television to be more penetrating in the markets in order to attract the advertiser’s attentions. Also using the contents that is produced by users can be one of the best strategies that help television managers to reduce the organizational expenses

کلیدواژه‌ها [English]

  • media economics
  • Media Management
  • advertising industry
  • television ads
  • radio and television in Iran