چگونگی مدیریت بحران به ‌وسیله رسانه و عوامل مؤثر بر کارکرد آن/ نوشته : اکبر نصراللهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کارکرد مدیریت رسانه در بحران و اتخاذ رویکرد، راهبرد و جهت‌گیری مناسب در بحران‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تهیه شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران و سردبیران اخبار صدا و سیما، مدیران مسئول، دبیران سرویس و معاونان آنان در روزنامه‌های کثیرالانتشار مستقر در تهران و روش تحقیق اسنادی و پیمایشی بوده است. برای آزمون پایایی و روایی گویه‌های پرسشنامه از دیدگاه‌های کارشناسان، انجام پیش آزمون و محاسبة آلفای کرونباخ (80درصد) استفاده شده است. مسئله تحقیق این بوده که چه عواملی بر مدیریت رسانه در بحران اثر می‌گذارد و مدیران مطبوعات و رادیو و تلویزیون چه رویکرد، راهبرد، جهت‌گیری و کارکرد را در مواقع بحران مطلوب می‌دانند؟ براساس نتایج این تحقیق (پیمایش)، مدیران رسانه‌ها (مطبوعات و رادیو و تلویزیون ایران)، رویکرد خبری مطلوب را در مواقع بحران، تعاملی، جهت‌گیری را مستقل، استراتژی را فعال و کارکرد  مورد انتظار را اطلاع‌رسانی دانسته‌اند.
همچنین بر اساس نتایج بررسی اسنادی عوامل بسیاری بر کارکرد مدیریت در بحران اثر دارند؛ میزان حرفه‌ای‌گرایی‌، نوع نظام رسانه‌ای حاکم ،پایگاه ایدئولوژیکی، میزان استقلال یا وابستگی به حاکمیت، سابقة بحران، نوع عملکرد رقبا و غیره از جمله این عوامل هستند که کارکردهای متفاوت رسانه را در بحران‌ها موجب می‌شوند. این کارکردها می­تواند از تقویت همبستگی و وفاق ملی، جلب کمک‌های مردمی‌ و مشارکت در حل بحران، تقلیل بحران با کارکردهای آموزشی، فرهنگی و سیاسی پیشگیرانه، توجیه و پذیرش بحران، انکار بحران و غیره و یا تشدید بحران برای نیل به اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و غیره باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crisis Management Leading by Media and the factors affecting its performance

چکیده [English]

This article aims to identify the factors which influence the media management in crises as well as it tries to define the best decisions and the proper orientation in different social, economic and political crises.  The sample in this paper includes managers and news editors in Iran Broadcasting(Televising and Radio) as well assome of the largest circulation newspapers in Tehran; the research method which has been used in this paper is survey and documentary. The pretest andCronbach's alphahas been used for examining the reliability and validity of the questionnaire from the expertise’sviewpoint. The main question in this research is: which factors influence media management? In addition what kind of strategy, approach and function should be chosen by the press and broadcasting managers in the crises? According to the results, the media managers recognizethat the best news approach in crisis is better to be interactive, also in their opinion the strategy is better to be active and the informational functions with independent orientations can be more desirable.
According to the findings there are many factors which may affect the performance of management in crisis. Some of these factors which may cause different functionsin crisis are as follows:professionalism, the type of mediasystem, Ideological base, dependency or independence from the government, the background of the crisis, competitor performance, etc

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Management
  • Crisis
  • Approach
  • Orientation
  • performance
  • strategy
  • Press
  • Broadcasting