چگونگی مدیریت بحران به ‌وسیله رسانه و عوامل مؤثر بر کارکرد آن/ نوشته : اکبر نصراللهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کارکرد مدیریت رسانه در بحران و اتخاذ رویکرد، راهبرد و جهت‌گیری مناسب در بحران‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تهیه شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران و سردبیران اخبار صدا و سیما، مدیران مسئول، دبیران سرویس و معاونان آنان در روزنامه‌های کثیرالانتشار مستقر در تهران و روش تحقیق اسنادی و پیمایشی بوده است. برای آزمون پایایی و روایی گویه‌های پرسشنامه از دیدگاه‌های کارشناسان، انجام پیش آزمون و محاسبة آلفای کرونباخ (80درصد) استفاده شده است. مسئله تحقیق این بوده که چه عواملی بر مدیریت رسانه در بحران اثر می‌گذارد و مدیران مطبوعات و رادیو و تلویزیون چه رویکرد، راهبرد، جهت‌گیری و کارکرد را در مواقع بحران مطلوب می‌دانند؟ براساس نتایج این تحقیق (پیمایش)، مدیران رسانه‌ها (مطبوعات و رادیو و تلویزیون ایران)، رویکرد خبری مطلوب را در مواقع بحران، تعاملی، جهت‌گیری را مستقل، استراتژی را فعال و کارکرد  مورد انتظار را اطلاع‌رسانی دانسته‌اند.
همچنین بر اساس نتایج بررسی اسنادی عوامل بسیاری بر کارکرد مدیریت در بحران اثر دارند؛ میزان حرفه‌ای‌گرایی‌، نوع نظام رسانه‌ای حاکم ،پایگاه ایدئولوژیکی، میزان استقلال یا وابستگی به حاکمیت، سابقة بحران، نوع عملکرد رقبا و غیره از جمله این عوامل هستند که کارکردهای متفاوت رسانه را در بحران‌ها موجب می‌شوند. این کارکردها می­تواند از تقویت همبستگی و وفاق ملی، جلب کمک‌های مردمی‌ و مشارکت در حل بحران، تقلیل بحران با کارکردهای آموزشی، فرهنگی و سیاسی پیشگیرانه، توجیه و پذیرش بحران، انکار بحران و غیره و یا تشدید بحران برای نیل به اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و غیره باشد.

کلیدواژه‌ها