تبیین عوامل مؤثر بر فرایند سیاست‌گذاری رسانه‌ای در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران/ نوشته : طاهر روشندل اربطانی و سمیه لبافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به نقش قدرتمند رسانه‌ها در جوامع امروزی در شکل‌دهی به افکارعمومی، تدوین سیاست‌های بلندمدت به منظور راهبری رسانه در سطح کلان ضروری است. در تحقیق حاضر، تلاش شده با بررسی فرایند سیاست‌گذاری در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران عوامل تأثیرگذار بر این فرایند شناسایی و تبیین شود. عوامل تأثیرگذار بر فرایند سیاست‌گذاری نخست با بررسی ادبیات موضوع و همچنین در خلال مصاحبه‌ها توسط محققان احصا و در قالب یک مدل ارائه شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، تئوری داده ‌بنیاد است و جمع‌آوری داده‌ها نیز از طریق انجام 12 مصاحبه عمیق با متخصصان حوزة رسانه و همچنین مدیران عالی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی صورت گرفته است. نمونه‌گیری به روش گلولة برفی انجام شده و نتایج حاصل از مصاحبه‌ها پس از مرحلة کدگذاری در قالب مدل مفهومی عوامل تأثیرگذار بر فرایند سیاست‌گذاری رسانه‌ای در سازمان صدا و سیما شکل گرفته است

کلیدواژه‌ها