تبیین عوامل مؤثر بر فرایند سیاست‌گذاری رسانه‌ای در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران/ نوشته : طاهر روشندل اربطانی و سمیه لبافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به نقش قدرتمند رسانه‌ها در جوامع امروزی در شکل‌دهی به افکارعمومی، تدوین سیاست‌های بلندمدت به منظور راهبری رسانه در سطح کلان ضروری است. در تحقیق حاضر، تلاش شده با بررسی فرایند سیاست‌گذاری در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران عوامل تأثیرگذار بر این فرایند شناسایی و تبیین شود. عوامل تأثیرگذار بر فرایند سیاست‌گذاری نخست با بررسی ادبیات موضوع و همچنین در خلال مصاحبه‌ها توسط محققان احصا و در قالب یک مدل ارائه شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، تئوری داده ‌بنیاد است و جمع‌آوری داده‌ها نیز از طریق انجام 12 مصاحبه عمیق با متخصصان حوزة رسانه و همچنین مدیران عالی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی صورت گرفته است. نمونه‌گیری به روش گلولة برفی انجام شده و نتایج حاصل از مصاحبه‌ها پس از مرحلة کدگذاری در قالب مدل مفهومی عوامل تأثیرگذار بر فرایند سیاست‌گذاری رسانه‌ای در سازمان صدا و سیما شکل گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Media Policy Making in Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB)

چکیده [English]

Today media can shape the public opinion in every society therefore determining the long term policies for conducting media in macro level is so necessary. This article examines the policy making process in Islamic Republic of Iran Broadcasting ( IRIB) as well as it tries to study effective factors in this process by reviewing the literature and interviewing with expertise and finally by presenting a model. The research method in this paper is the ground theory, moreover 12 in-depth interviews with media expertise and with chief executive officers in the organizations has been conducted for collecting data. The method of sampling is snowball sampling. The results have been encoded then they have been formed in a conceptual model .This model have indicated the factors that may affect the media policy making in IRIB.

کلیدواژه‌ها [English]

  • audience
  • Policy making
  • Media policy making