تأثیر مدیریت دانش بر اثربخشی اقتصادی سازمان‌های رسانه‌ای/ نوشته : فریدون وردی نژاد, وجه الله قربانی زاده و زهرا سادات هاشمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحولات شگفت‌انگیز در فناوری‌های نرم و سخت موجب شده است تا حرکت جامعة بشری در همه عرصه‌ها از جمله در عرصة رسانه‌ای، به سمت ”جامعة دانش محور“ سرعت بگیرد و عباراتی نظیر ”اقتصاد دانش محور“، ”عصر اطلاعات و دانش“ همگی دلالت بر این موضوع دارند که دانش منبع اساسی قدرت بوده و کسب قدرت و ثروت در جهان امروز مرهون تولید علم و دانش و مدیریت آن است. در این پژوهش سعی شده است به بررسی تأثیر مدیریت دانش بر اثربخشی اقتصادی فعالیت‌های سازمان‌های رسانه‌ای پرداخته شود. بدین منظور فرایند تحقیق به صورت پیمایش در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران، بزرگ‌ترین رسانه ملی، انجام شده است. جهت جمع‌آوری داده‌های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص‌های اولیه از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی شامل کتب و مقالات و مطالعات موردی استفاده شده و برای گردآوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز به منظور بررسی فرضیات تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها ابتدا از تحلیل رگرسیون جهت بررسی فرضیات استفاده شده ‌است و در پایان با استفاده از مدل معادلات ساختاری، برازش کلی مدل تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است که مورد تأیید واقع شد. تعداد نمونه آماری با خطای 5درصد برابر با 151 نفراست. بدین منظور 180 پرسشنامه در بین کارکنان سازمان صدا و سیما توزیع شد که 162 عدد آن‌ها برگشت داده شد و 158 عدد برای تحلیل آماری قابل استفاده بود.
یافته‌های پژوهش، تأثیر مدیریت دانش بر اثربخشی اقتصادی را تأیید می‌کند، این تأثیر فقط در بُعد توسعه دانش معنادار نبوده است. در مقایسة نتایج این تحقیق با ادبیات و تحقیقات پیشین در می‌یابیم که تمامی ابعاد و متغیرهای به کار رفته در مدل‌های مفهومی و تحلیلی این پژوهش که مؤثر در افزایش اثربخشی اقتصادی شناخته شده‌اند در تحقیقات متعدد دیگر نیز نتایج مشابهی را نشان داده‌اند به عنوان مثال ابعاد مختلف مدیریت دانش به کار رفته در مدل این تحقیق، در تحقیقات کارل کالست (1999)، محمدی(2001)، سوگوماران و بوس(2003)، گاندی (2004) و کارنیرو(2005) و ... نیز مؤثر در افزایش سود اقتصادی و دسترسی به اهداف تجاری سازمان ذکر شده‌اند.

کلیدواژه‌ها