تأثیر مدیریت دانش بر اثربخشی اقتصادی سازمان‌های رسانه‌ای/ نوشته : فریدون وردی نژاد, وجه الله قربانی زاده و زهرا سادات هاشمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحولات شگفت‌انگیز در فناوری‌های نرم و سخت موجب شده است تا حرکت جامعة بشری در همه عرصه‌ها از جمله در عرصة رسانه‌ای، به سمت ”جامعة دانش محور“ سرعت بگیرد و عباراتی نظیر ”اقتصاد دانش محور“، ”عصر اطلاعات و دانش“ همگی دلالت بر این موضوع دارند که دانش منبع اساسی قدرت بوده و کسب قدرت و ثروت در جهان امروز مرهون تولید علم و دانش و مدیریت آن است. در این پژوهش سعی شده است به بررسی تأثیر مدیریت دانش بر اثربخشی اقتصادی فعالیت‌های سازمان‌های رسانه‌ای پرداخته شود. بدین منظور فرایند تحقیق به صورت پیمایش در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران، بزرگ‌ترین رسانه ملی، انجام شده است. جهت جمع‌آوری داده‌های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص‌های اولیه از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی شامل کتب و مقالات و مطالعات موردی استفاده شده و برای گردآوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز به منظور بررسی فرضیات تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها ابتدا از تحلیل رگرسیون جهت بررسی فرضیات استفاده شده ‌است و در پایان با استفاده از مدل معادلات ساختاری، برازش کلی مدل تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است که مورد تأیید واقع شد. تعداد نمونه آماری با خطای 5درصد برابر با 151 نفراست. بدین منظور 180 پرسشنامه در بین کارکنان سازمان صدا و سیما توزیع شد که 162 عدد آن‌ها برگشت داده شد و 158 عدد برای تحلیل آماری قابل استفاده بود.
یافته‌های پژوهش، تأثیر مدیریت دانش بر اثربخشی اقتصادی را تأیید می‌کند، این تأثیر فقط در بُعد توسعه دانش معنادار نبوده است. در مقایسة نتایج این تحقیق با ادبیات و تحقیقات پیشین در می‌یابیم که تمامی ابعاد و متغیرهای به کار رفته در مدل‌های مفهومی و تحلیلی این پژوهش که مؤثر در افزایش اثربخشی اقتصادی شناخته شده‌اند در تحقیقات متعدد دیگر نیز نتایج مشابهی را نشان داده‌اند به عنوان مثال ابعاد مختلف مدیریت دانش به کار رفته در مدل این تحقیق، در تحقیقات کارل کالست (1999)، محمدی(2001)، سوگوماران و بوس(2003)، گاندی (2004) و کارنیرو(2005) و ... نیز مؤثر در افزایش سود اقتصادی و دسترسی به اهداف تجاری سازمان ذکر شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Knowledge Management on Economic Effectiveness of Media Organizations

چکیده [English]

The phenomenal changes in hard and soft technologies may force every society in all areas such as media arena moverapidly to the knowledge-based society. Today knowledge is seen as a main source of power; also managing and producing knowledge have become very important if a nation wants to be powerful and wealthy. Although the phrases like “Knowledge based Economy” and “Knowledge era” indicate the importance of Knowledge-based society.
This research indicates the effect of knowledge management on economic effectiveness of media organizations. The research has been conducted in IRIB as the largest national media in Iran also the survey method has been used for this study. The library and internetresources such as books, articles and case studies has been utilized for collecting data and elementary indicators; of course in this article the questionnaire and the regression analysis has been used for studying the hypotheses.
The number of samples in this research is 151 with 5% error, so about 180 questionnaires distributed between staff in IRIB and 158 of them is considered to be appropriate for statistical analyzing
The findings in this research have emphasized the effect of knowledge management oneconomic effectiveness. Additionally all of dimensions and variables which have been used in the conceptual and analytical models for indicating the economic effectiveness in this paper have shown the same results compared with previous studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Knowledge Goals
  • Knowledge Evaluation
  • Economic Effectiveness
  • Media Organizations