توسعة سواد رسانه‌ای، مهم‌ترین راهبرد مخاطب‌محور پیش‌روی سازمان‌های فرهنگی و رسانه‌ای کشور/ نوشته : عبدالله بیچرانلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله تلاش دارد با رویکردی ایجابی به موضوع آموزش سواد رسانه­ای، به مثابة راهبردی عملی و واقع‌گرا برای سازمان‌های رسانه‌ای و فرهنگی، ضمن معرفی سواد رسانه­ای و ضرورت اجرای برنامه­های آموزشی آن در کشور، برخی مباحث مقدماتی قابل تأمل در این زمینه را تا حدودی بشکافد. نگارنده می‌‍‌کوشد ضمن تمرکز بر موضوع کودکان به عنوان مخاطبان بی‌پناه رسانه‌ها، برخی الزامات و فوریت‌ها را برای آموزش سواد رسانه‌ای به این دسته از مخاطبان را تبیین کند.
این مقاله به روش اسنادی انجام شده است و ضمن اشاره به مباحث و دیدگاه­هایی که در خصوص اجرای طرح­ها و برنامه­های مبتکرانۀ سواد رسانه­ای که در دهه­های اخیر در کشورهای گوناگون اجرا شده­اند، بر این موضوع تأکید دارد که ترویج و اجرای برنامه­های سواد رسانه­ای، نسبت دقیق و نزدیکی با بافت اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی اقتصادی هر کشوری دارد. از این رو ضروری است برنامه‌های آموزش سواد رسانه‌ای در ایران، متناسب با بافت کشورمان طراحی و اجرا شوند. در پایان، برخی ملاحظات و تأملاتی که در اجرای این برنامه­ها در ایران باید مورد نظر و توجه قرار گیرند، به اختصار در قالب پرسش‌هایی طرح شده‌اند

کلیدواژه‌ها