ارائه الگوی مطلوب تدوین سیاست‌‌های رسانه‌ای/ نوشته : وحید خاشعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پشتوانة هر اقدام نرمی قدرت نرم است؛ به نحوی که قدرت نرم و جنگ نرم لازم و ملزوم یکدیگرند. جمهوری اسلامی‌ایران دارای پایگاه قدرت نرمی ‌است که پایه‌های آن تشکیل شده از رهبری، فرهنگ و هویت ایرانی و اسلامی، توده‌های مردمی ‌که قابلیت انسجام و بسیج بالایی دارند. دین اسلام به عنوان پشتوانة نظری، معنابخشی و هویتی به هرگونه اقدامی، نمادها و سمبل‌های ملی و اسلامی‌که پیونددهنده با گذشتة تاریخی ملت است و همچنین الگوهای رفتاری ملموس و محسوسی از رهبران و پیشوایان که به عنوان نقاط مرجع اجتماعی می‌باشند. جمهوری اسلامی ‌با چنین پشتوانة قدرت نرمی‌در قرن بیستم علیه همة ‌ارکان نظری و عملی غرب مدرن به تهاجم برخاست و غرب نیز به واکنش، پاسخ و در نهایت حمله پرداخته است. رسانه‌ها در تمام انواع دیداری، شنیداری، مکتوب و دیجیتال در خدمت چنین غرضی قرار گرفته‌اند. داشتن نظام رسانه‌ای قوی در گروی نظام مدیریت سیاست‌گذاری و همچنین روش و الگوی سیاست‌گذاری صحیح است؛ لذا مسئله اصلی مقالة حاضر فقدان یک الگوی تدوین سیاست (استراتژی) در سطح ملی در حوزة رسانه‌ای کشور است. روشی که در مقاله مورد استفاده قرار گرفته در زمینة جمع‌آوری اطلاعات از مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای و مصاحبه با خبرگان و در زمینة تحلیل اطلاعات از تحلیل منطقی و تحلیل ثانویه استفاده شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting an Appropriate Model for Formulating Media Policies

چکیده [English]

Every political soft action needs to be supported by soft power thus the soft power and the soft war complement each other perfectly. The Islamic republic of Iran has its soft power bases including: Leadership, Iranian and Islamic culture and identity as well as the public which hasthe greatcapability to be integrated and mobilized. Islam as a theatrical and identical backing of every action and symbols can be a link for Iranian historical in addition the behavioral patterns of Islamic leaders and Imams can be as a good reference for our society. The Islamic republic of Iran with its powerful soft power in the 20centry stood against all of the theoretical and practical elements of the West however the West made a response by some actions, responses and rushes against Iran ; although western mediapursued and supported the governmentintentions. Having a powerful media system would require having suitable policy making management system as well as the appropriate political method and pattern.   The main issue of this paper is to identify that there is no nationally pattern for codifying the strategic policy for domestic media. The method which has been used in this article is based on documentary studied and interview with experts; although we have used the logical and secondary analysis for analyzing the data

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Media Policy Making
  • Policy Making Pattern
  • Strategic Issues