ارائه الگوی مطلوب تدوین سیاست‌‌های رسانه‌ای/ نوشته : وحید خاشعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پشتوانة هر اقدام نرمی قدرت نرم است؛ به نحوی که قدرت نرم و جنگ نرم لازم و ملزوم یکدیگرند. جمهوری اسلامی‌ایران دارای پایگاه قدرت نرمی ‌است که پایه‌های آن تشکیل شده از رهبری، فرهنگ و هویت ایرانی و اسلامی، توده‌های مردمی ‌که قابلیت انسجام و بسیج بالایی دارند. دین اسلام به عنوان پشتوانة نظری، معنابخشی و هویتی به هرگونه اقدامی، نمادها و سمبل‌های ملی و اسلامی‌که پیونددهنده با گذشتة تاریخی ملت است و همچنین الگوهای رفتاری ملموس و محسوسی از رهبران و پیشوایان که به عنوان نقاط مرجع اجتماعی می‌باشند. جمهوری اسلامی ‌با چنین پشتوانة قدرت نرمی‌در قرن بیستم علیه همة ‌ارکان نظری و عملی غرب مدرن به تهاجم برخاست و غرب نیز به واکنش، پاسخ و در نهایت حمله پرداخته است. رسانه‌ها در تمام انواع دیداری، شنیداری، مکتوب و دیجیتال در خدمت چنین غرضی قرار گرفته‌اند. داشتن نظام رسانه‌ای قوی در گروی نظام مدیریت سیاست‌گذاری و همچنین روش و الگوی سیاست‌گذاری صحیح است؛ لذا مسئله اصلی مقالة حاضر فقدان یک الگوی تدوین سیاست (استراتژی) در سطح ملی در حوزة رسانه‌ای کشور است. روشی که در مقاله مورد استفاده قرار گرفته در زمینة جمع‌آوری اطلاعات از مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای و مصاحبه با خبرگان و در زمینة تحلیل اطلاعات از تحلیل منطقی و تحلیل ثانویه استفاده شده است

کلیدواژه‌ها