برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های رسانه‌ای ایران (مطالعة موردی: روزنامة همشهری/ نوشته : علی اکبر فرهنگی , علی اصغر محکی و ابوالفضل دانایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تمامی‌سازمان‌ها با هر نوع فعالیتی تحت تأثیر شرایط محیطی قرار دارند و در واقع محیط خارجی نقطة آغاز استراتژی است. مدیریت استراتژیک، رویکردی ‌است که زاییدة عصر تغییرات سریع است و می‌توان آن را یک نوع دیدگاه و فنی برای برنامه‌ریزی انعطاف‌پذیر در مقابل تغییرات سریع به شمار آورد که امروزه یکی از ابزارهای توانمند در این حوزه کارت امتیازی متوازن به حساب می‌آید. کارت امتیازی متوازن می‌تواند در تمام مراحل مدیریت استراتژیک به خوبی ایفای نقش کند و کارایی این مدل در ارزیابی عملکرد مدیریت در سازمان‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. اما به دلیل تسلط طولانی رویکردهای سیاسی در مدیریت سازمان‌های رسانه‌ای ایران، به ندرت ابزاری توانمند همچون کارت امتیازی متوازن مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله، نویسندگان روند اجرایی برنامه‌ریزی استراتژیک را به کمک کارت امتیازی متوازن تا رسم نقشة استراتژی و تعیین شاخص‌های عملکردی در یک سازمان رسانه‌ای مکتوب (روزنامة همشهری) در ایران به تصویر می‌کشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Planning in Iranian Media Organizations

چکیده [English]

All kinds of organizations are affected by environmental conditions indeed the outside of organizations is the starting point for strategy. Strategic management is an approach which was born the era of rapid changes, as well as it can be seen as a kind of vision or a technique which is used for flexible planning against these rapid changes; one of the useful tools in this area is Balanced Score Card. It can be play a crucial role in all steps of strategic management, the capability of this model in evaluating management performance in different organizations has been proved. Unfortunately due to the long dominance of the political approaches in the management of Iranian media organizations, this model rarely has been used as a powerful tool. In this paper we have tried to use the Balanced Score Card for the executive strategic planning. Thenproducing a strategic plan as well as determining the performance index in a press media organization (Hamshahri newspaper) has been pictured

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic management
  • Balanced Score Card
  • Media Organizations
  • Hamshahri Newspaper
  • fuzzy Dematel