برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های رسانه‌ای ایران (مطالعة موردی: روزنامة همشهری/ نوشته : علی اکبر فرهنگی , علی اصغر محکی و ابوالفضل دانایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تمامی‌سازمان‌ها با هر نوع فعالیتی تحت تأثیر شرایط محیطی قرار دارند و در واقع محیط خارجی نقطة آغاز استراتژی است. مدیریت استراتژیک، رویکردی ‌است که زاییدة عصر تغییرات سریع است و می‌توان آن را یک نوع دیدگاه و فنی برای برنامه‌ریزی انعطاف‌پذیر در مقابل تغییرات سریع به شمار آورد که امروزه یکی از ابزارهای توانمند در این حوزه کارت امتیازی متوازن به حساب می‌آید. کارت امتیازی متوازن می‌تواند در تمام مراحل مدیریت استراتژیک به خوبی ایفای نقش کند و کارایی این مدل در ارزیابی عملکرد مدیریت در سازمان‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. اما به دلیل تسلط طولانی رویکردهای سیاسی در مدیریت سازمان‌های رسانه‌ای ایران، به ندرت ابزاری توانمند همچون کارت امتیازی متوازن مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله، نویسندگان روند اجرایی برنامه‌ریزی استراتژیک را به کمک کارت امتیازی متوازن تا رسم نقشة استراتژی و تعیین شاخص‌های عملکردی در یک سازمان رسانه‌ای مکتوب (روزنامة همشهری) در ایران به تصویر می‌کشند.

کلیدواژه‌ها