بررسی نگرش خبرنگاران رسانه‌های آن‌لاین نسبت به کارکردهای خبری شبکه‌های اجتماعی/ نوشته : حسین امامی و فیروزه عسگری

چکیده

تحقیق حاضر به‌منظور بررسی نگرش خبرنگاران رسانه‌های آن‌لاین، نسبت به کارکردهای خبری شبکه‌های اجتماعی در شهر تهران انجام شده‌است. جامعة آماری در این بررسی شامل 700 نفر از خبرنگاران خبرگزاری‌ها و رسانه‌های آن‌لاین در شهر تهران است که زیر 5 سال تجربة کاری دارند. افراد جامعة نمونه به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شده‌اند. روش تحقیق مذکور، پیمایشی و ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز پرسش‌نامه است.
برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss استفاده شده‌است. داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی با استفاده از ترسیم جداول، نمودارها، تعیین فراوانی و در سطح آمار استنباطی با استفاده از آزمون خی‌دو، تاو سی کندال و تاو بی کندال برای نشان دادن رابطة معناداری یا عدم آن بین هر یک از متغیرهای مستقل و میزان نگرش مثبت یا منفی جهت استفاده از کارکردهای خبری شبکه‌های اجتماعی در دیگر رسانه‌ها استفاده شده‌است. مهم‌ترین نتایج حاصل از تحقیق این بود که خبرنگاران نسبت به استفاده از کارکردهای خبری شبکه‌های اجتماعی نگرش مثبت دارند. خبرنگاران نسبت به شبکه‌های اجتماعی جهت کسب شهرت از طریق ایجاد فرصت‌های خبری نگرشی مثبت دارند. خبرنگاران نسبت به مشارکت در شبکه‌های اجتماعی برای انتشار اخبار در دیگر رسانه‌ها نگرشی مثبت دارند و آن را الزامی ‌می‌دانند. نگرش خبرنگاران زن نسبت به استفادة خبری از شبکه‌های اجتماعی نسبت به آقایان مثبت‌تر است. نگرش خبرنگاران با تجربة بالاتر نسبت به استفاده از کارکردهای خبری شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌ها منفی‌تر است. هر چقدر تولید محتوای اخبار در شبکه‌های اجتماعی بالاتر می‌رود نگرش خبرنگاران نسبت به کسب شهرت نیز مثبت‌تر می‌شود. هر چه مشارکت خبرنگاران در شبکه‌های اجتماعی افزایش می‌یابد، نگرش خبرنگاران نسبت به انتشار محتوای خبری هم در دیگر رسانه‌ها مثبت‌تر می‌شود.

کلیدواژه‌ها