بررسی نگرش خبرنگاران رسانه‌های آن‌لاین نسبت به کارکردهای خبری شبکه‌های اجتماعی/ نوشته : حسین امامی و فیروزه عسگری

چکیده

تحقیق حاضر به‌منظور بررسی نگرش خبرنگاران رسانه‌های آن‌لاین، نسبت به کارکردهای خبری شبکه‌های اجتماعی در شهر تهران انجام شده‌است. جامعة آماری در این بررسی شامل 700 نفر از خبرنگاران خبرگزاری‌ها و رسانه‌های آن‌لاین در شهر تهران است که زیر 5 سال تجربة کاری دارند. افراد جامعة نمونه به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شده‌اند. روش تحقیق مذکور، پیمایشی و ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز پرسش‌نامه است.
برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss استفاده شده‌است. داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی با استفاده از ترسیم جداول، نمودارها، تعیین فراوانی و در سطح آمار استنباطی با استفاده از آزمون خی‌دو، تاو سی کندال و تاو بی کندال برای نشان دادن رابطة معناداری یا عدم آن بین هر یک از متغیرهای مستقل و میزان نگرش مثبت یا منفی جهت استفاده از کارکردهای خبری شبکه‌های اجتماعی در دیگر رسانه‌ها استفاده شده‌است. مهم‌ترین نتایج حاصل از تحقیق این بود که خبرنگاران نسبت به استفاده از کارکردهای خبری شبکه‌های اجتماعی نگرش مثبت دارند. خبرنگاران نسبت به شبکه‌های اجتماعی جهت کسب شهرت از طریق ایجاد فرصت‌های خبری نگرشی مثبت دارند. خبرنگاران نسبت به مشارکت در شبکه‌های اجتماعی برای انتشار اخبار در دیگر رسانه‌ها نگرشی مثبت دارند و آن را الزامی ‌می‌دانند. نگرش خبرنگاران زن نسبت به استفادة خبری از شبکه‌های اجتماعی نسبت به آقایان مثبت‌تر است. نگرش خبرنگاران با تجربة بالاتر نسبت به استفاده از کارکردهای خبری شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌ها منفی‌تر است. هر چقدر تولید محتوای اخبار در شبکه‌های اجتماعی بالاتر می‌رود نگرش خبرنگاران نسبت به کسب شهرت نیز مثبت‌تر می‌شود. هر چه مشارکت خبرنگاران در شبکه‌های اجتماعی افزایش می‌یابد، نگرش خبرنگاران نسبت به انتشار محتوای خبری هم در دیگر رسانه‌ها مثبت‌تر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attitude of Online Media Reporters towards Journalistic Function of Social Networks

چکیده [English]

This research is aimed at exploring the attitude of reporters of online media towards the journalistic function of social networks in Tehran. The statistical population of this study includes 700 reporters of news agencies and online media in the city of Tehran who have a work experience of less than five years, each. The sample population is selected through systematic random sampling. Survey research methodology was used for this study and questionnaire was applied to collect the needed information. Data analysis was conducted by SPSS.
The data has been analyzed at two levels of descriptive statistics-- by using tables and graphs and determining frequencies -- and at statistical inference level-- by using Chi-squared test, Kendall's tau-b and tau-c to show the existence or absence of significant relationships between each independent variable and the degree of positive or negative attitude towards utilization of journalistic function of social networks in other media. 
The most important findings of this research are: reporters have positive attitude towards utilization of information dissemination function of social media; reporters have positive attitude towards social networks for becoming famous through creating news opportunities; reporters have positive attitude towards participation in social media networks to disseminate news in other media and consider it indispensable.
The attitude of female reporters towards information dissemination use of social media is more positive compared to that of male reporters. The attitude of reporters with more experience towards journalistic function of the social media in other media is more negative.
The more production of news at social networks increases the more positive the attitude of reporters would become towards becoming famous. The more contribution of reporters at social networks increases the more positive their attitude will become towards circulation of news contexts at other media. The attitude of reporters with higher experiences towards application of journalistic functions of social networks in media is more negative. The more production of news context increases at social networks the more positive the attitude of reporters will become towards becoming famous. The more contribution of reporters increases at social networks the more positive the attitude of reporters will become towards circulation of news context in other media outlets

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • online media
  • journalistic function
  • social media and social networks