تلویزیون‌های ماهواره‌ای و نگرش دختران به روابط پیش از ازدواج/ نوشته : غلامرضا تاج بخش و محمد دانش فر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله تلاش شده‌است تا به شیوة پیمایش در بین زنان و دختران 15 تا 40 سال شهر شیراز، نوع نگرش آن‌ها به روابط پیش از ازدواج مورد ارزیابی قرار گیرد و به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که آیا بین نگرش دختران به روابط پیش از ازدواج و تماشای تلویزیون‌های ماهواره‌ای رابطه‌ای وجود دارد؟ در راستای دستیابی به این هدف و با توجه به روش برگزیده‌شده برای انجام پژوهش (پیمایش) از ابزار پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده شد. بنابراین طی نمونه‌گیری که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونة کوکران انجام گرفت، تعداد 400 پرسش‌نامه در بین افرادی که به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای تصادفی انتخاب شده بودند، توزیع و جمع‌آوری شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده نیز از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی‌دو نمونة مستقل، و آنالیز واریانس یک‌سویه استفاده شده‌است. یافته‌های توصیفی نشان داد که نگرش 3/4درصد از پاسخ‌گویان به روابط پیش از ازدواج، منفی و 3/38درصد مثبت است، ضمناً 3/56درصد از پاسخ‌گویان نیز به این‌گونه روابط نگرش میانه داشتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که هرچه ”امکان دسترسی به ماهواره“ و ”شدت کلیشه‌های جنسیتی بین دوستان“ بیشتر باشد، نگرش به روابط پیش از ازدواج به سمت منفی پیش می‌رود.1 بین تعداد ساعات تماشای ماهواره و نگرش به روابط پیش ازدواج، با کنترل محل سکونت رابطه وجود دارد. بین وجود ماهواره در منزل، محتوای برنامه‌ها، و انگیزه تماشا، با نگرش به روابط پیش از ازدواج رابطه وجود دارد. به‌طور کلی اکثر متغیرهای تأثیرگذار بر نگرش به روابط پیش از ازدواج در این پژوهش، عوامل جامعه‌شناختی و جمعیت شناختی‌اند. البته از عامل فردی انگیزة فرد از تماشای ماهواره نیز نمی‌توان غافل بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Satellite TV and Girls’ Attitude towards Premarital Relationships

چکیده [English]

The purpose of this survey is to assess the attitude of girls and women of 15 to 40 years of age towards premarital relations in the city of Shiraz. They have been asked to respond to this basic question whether there is a relationship between their attitude towards premarital relations and watching satellite television. To achieve this goal and with respect to the chosen methodology (survey research), structured questionnaire was used to collect data. Therefore, Cochran sample size formula was used for sampling; 400 questionnaires were distributed among and collected from people who had been selected through multistage random cluster sampling. To analyze the collected data, Pearson correlation coefficient, independent two-sample t-test and one-way analysis of variance were used. The descriptive findings show that the attitude of 4.3 percent of the respondents towards premarital relations was negative, 38.3 percent positive and 56.3 percent had a moderate attitude. Analysis of the data shows the more the “possibility of access to satellite TV” and “intensity of gender stereotypes among friends" the more the attitude towards premarital relations tends negative. There is a (significant) relationship between the hours of watching satellite TV and attitude towards premarital relations with control of residence. There is a (significant) relationship between existence of satellite TV at home, content of programs, the motive behind watching and attitude towards premarital relations. On the whole, most variables affecting the attitude towards premarital relations in this research are sociological and demographic factors. Of course, the individual factor of the individual’s motive behind watching satellite TV should not be overlooked.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Premarital relationships
  • Attitude
  • Media
  • satellite
  • value change