تلویزیون‌های ماهواره‌ای و نگرش دختران به روابط پیش از ازدواج/ نوشته : غلامرضا تاج بخش و محمد دانش فر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله تلاش شده‌است تا به شیوة پیمایش در بین زنان و دختران 15 تا 40 سال شهر شیراز، نوع نگرش آن‌ها به روابط پیش از ازدواج مورد ارزیابی قرار گیرد و به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که آیا بین نگرش دختران به روابط پیش از ازدواج و تماشای تلویزیون‌های ماهواره‌ای رابطه‌ای وجود دارد؟ در راستای دستیابی به این هدف و با توجه به روش برگزیده‌شده برای انجام پژوهش (پیمایش) از ابزار پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده شد. بنابراین طی نمونه‌گیری که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونة کوکران انجام گرفت، تعداد 400 پرسش‌نامه در بین افرادی که به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای تصادفی انتخاب شده بودند، توزیع و جمع‌آوری شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده نیز از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی‌دو نمونة مستقل، و آنالیز واریانس یک‌سویه استفاده شده‌است. یافته‌های توصیفی نشان داد که نگرش 3/4درصد از پاسخ‌گویان به روابط پیش از ازدواج، منفی و 3/38درصد مثبت است، ضمناً 3/56درصد از پاسخ‌گویان نیز به این‌گونه روابط نگرش میانه داشتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که هرچه ”امکان دسترسی به ماهواره“ و ”شدت کلیشه‌های جنسیتی بین دوستان“ بیشتر باشد، نگرش به روابط پیش از ازدواج به سمت منفی پیش می‌رود.1 بین تعداد ساعات تماشای ماهواره و نگرش به روابط پیش ازدواج، با کنترل محل سکونت رابطه وجود دارد. بین وجود ماهواره در منزل، محتوای برنامه‌ها، و انگیزه تماشا، با نگرش به روابط پیش از ازدواج رابطه وجود دارد. به‌طور کلی اکثر متغیرهای تأثیرگذار بر نگرش به روابط پیش از ازدواج در این پژوهش، عوامل جامعه‌شناختی و جمعیت شناختی‌اند. البته از عامل فردی انگیزة فرد از تماشای ماهواره نیز نمی‌توان غافل بود.

کلیدواژه‌ها