بررسی تطبیقی تفکرات حاکم بـر ادارة رسانه‌ها در شبکة خبـر جمهوری اسلامی ایران و تی‌آرتی ترکیه تحلیل محتوای اخبار خارجی شبکة خبر و تی‌آر‌تی/ نوشته : سیدرضا نقیب السادات و اسماعیل افقهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله با هدف مطالعه تطبیقی تفکرات حاکم بر ادارة رسانه­ها در شبکة خبر جمهوری اسلامی ایران و تی‌آرتی ترکیه به روش تحلیل‌محتوا نگارش یافت. جامعة تحقیق برنامه­های خبری دو کانال ماهواره­ای شبکة خبر ایران و تی‌آرتی ترکیه در بازة زمانی سه‌ماهه (از 5 آگوست 2011 تا 5 نوامبر 2011) است. روش نمونه‌گیری، تلفیقی با دو تکنیک چندمرحله­ای و سهمیه­ای است و اخبار ساعت 22 و 18:30 (به وقت تهران) برای بررسی انتخاب شدند. نتایج نشان می­دهد که از بین چهار نظام اداره و کنترل رسانه­های جمعی ”لیبرال“،”آمرانه“،”مسئولیت اجتماعی“ و ”توسعه­گرا“، بیش از نیمی از اخبار خارجی شبکة خبر تداعی­کنندة نظام لیبرالی است. در تی­آرتی هر دو نظام­های لیبرالی و توسعه­گرا بیشترین اخبار (هر کدام حدود ثلث اخبار خارجی مورد بررسی) را به‌خود اختصاص داده­اند. پراکندگی اخبار بین چهار نظام مذکور برای تی­آرتی بیشتر از شبکة خبر است. از لحاظ آماری نیز، تفاوت­های مشاهده­شده بین استقبال از این نظام­ها در دو شبکة خبری مورد بررسی، معنادار است. تفکر غالب در اخبار راجع به ترکیه، در شبکة خبر ”مسئولیت اجتماعی“ و اخبار راجع به ایران در تی­آرتی، ”آمرانه“ و ”توسعه­گرا“ است. از منظر روابط ایران و ترکیه باید عنوان کرد که این روابط که موضوع آن­ها بیشتر اقتصادی است از هر دو شبکة خبری مورد استقبال قرار گرفته‌است و در قالب تفکر توسعه­گرایی انعکاس یافته­اند. برای مسائل داخلی و روابط خارجی سایر کشورها در هر دو شبکة خبری تفکر غالب نظام لیبرال است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Media Management Theories Prevailing over Iran’s IRINN and Turkey’s TRT Turk: Content Analysis of Foreign News of IRINN & TRT Turk

چکیده [English]

This article is written in order to compare media management theories prevailing over the two TV channels of Shabakeh Khabar or the Islamic Republic of Iran News Network (IRINN) and Turkey’s TRT Turk. The research method was content analysis and its population the news broadcast within the three-month time span of August 5 to November 5, 2011. The statistical sampling method was a mixed methods approach with two techniques of quota sampling and multistage sampling and the foreign news at 22:00 from IRINN and foreign news at 18:30 (Tehran time) from TRT Turk were chosen for study.
The findings of the research indicate that from among the four systems of administering and controlling the mass media, i.e. “Libertarian”, “Authoritarian”, “Social Responsibility” & “Development” theories, more than half of foreign news on IRINN associates with the libertarian theory, but the foreign news on TRT Turk associates with both libertarian and development theories of the mass media (about one third of the foreign reports reviewed in both).
News distribution among these four systems is more at TRT Turk rather than IRINN. Statistically, differences witnessed between supporting these systems at the two networks are meaningful. The prevailing ideology regarding reports on Turkey by IRINN is social responsibility and reports on Iran by TRT Turk authoritarian & development theories.
Regarding Iran-Turkey relations, the reports that mainly have economic themes, are welcomed by both news channels. They are reflected within the framework of development theory.
With respect to domestic issues and foreign relations of other countries, the prevailing ideology in both channels is the libertarian theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IRINN
  • TRT Turk
  • Turkey
  • content analysis
  • normative theory
  • Media Management