بررسی تطبیقی تفکرات حاکم بـر ادارة رسانه‌ها در شبکة خبـر جمهوری اسلامی ایران و تی‌آرتی ترکیه تحلیل محتوای اخبار خارجی شبکة خبر و تی‌آر‌تی/ نوشته : سیدرضا نقیب السادات و اسماعیل افقهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله با هدف مطالعه تطبیقی تفکرات حاکم بر ادارة رسانه­ها در شبکة خبر جمهوری اسلامی ایران و تی‌آرتی ترکیه به روش تحلیل‌محتوا نگارش یافت. جامعة تحقیق برنامه­های خبری دو کانال ماهواره­ای شبکة خبر ایران و تی‌آرتی ترکیه در بازة زمانی سه‌ماهه (از 5 آگوست 2011 تا 5 نوامبر 2011) است. روش نمونه‌گیری، تلفیقی با دو تکنیک چندمرحله­ای و سهمیه­ای است و اخبار ساعت 22 و 18:30 (به وقت تهران) برای بررسی انتخاب شدند. نتایج نشان می­دهد که از بین چهار نظام اداره و کنترل رسانه­های جمعی ”لیبرال“،”آمرانه“،”مسئولیت اجتماعی“ و ”توسعه­گرا“، بیش از نیمی از اخبار خارجی شبکة خبر تداعی­کنندة نظام لیبرالی است. در تی­آرتی هر دو نظام­های لیبرالی و توسعه­گرا بیشترین اخبار (هر کدام حدود ثلث اخبار خارجی مورد بررسی) را به‌خود اختصاص داده­اند. پراکندگی اخبار بین چهار نظام مذکور برای تی­آرتی بیشتر از شبکة خبر است. از لحاظ آماری نیز، تفاوت­های مشاهده­شده بین استقبال از این نظام­ها در دو شبکة خبری مورد بررسی، معنادار است. تفکر غالب در اخبار راجع به ترکیه، در شبکة خبر ”مسئولیت اجتماعی“ و اخبار راجع به ایران در تی­آرتی، ”آمرانه“ و ”توسعه­گرا“ است. از منظر روابط ایران و ترکیه باید عنوان کرد که این روابط که موضوع آن­ها بیشتر اقتصادی است از هر دو شبکة خبری مورد استقبال قرار گرفته‌است و در قالب تفکر توسعه­گرایی انعکاس یافته­اند. برای مسائل داخلی و روابط خارجی سایر کشورها در هر دو شبکة خبری تفکر غالب نظام لیبرال است

کلیدواژه‌ها