زبان، فناوری‌ها و هویت ملی/ نوشته : گیتا علی آبادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ویلیامز، جامعه‌شناس و پژوهش‌گر، معتقد است هویت ساختة بشر است، که برای انطباق با وضعیت حاکم و محیط اطراف خود با گذشت زمان تغییر می‌کند. در شکل‌گیری هویت عوامل فرهنگی، اجتماعی و تاریخی نقش مهمی دارند و قرار گرفتن آن‌ها در کنار هم می‌تواند هویت یک فرد یا یک ملت را بسازد. از این رو می‌توان فرهنگ، زبان، مذهب، تاریخ و شرایط حاکم بر اجتماع را عوامل شکل‌دهی به هویت ملی دانست.
در این میان نقش زبان و نحوة به‌کارگیری آن در رسانه‌ها و فناوری‌های نوین در خور توجه است. از یک‌سو گفتمان دست‌اندرکاران و از سوی دیگر استفاده از یک زبان مشترک می‌تواند در تسهیل ارتباط مؤثر باشد. زبان یکی از عوامل فرهنگی و هویتی هر کشور است که به‌عنوان میراث فرهنگی مورد توجه قرار دارد. یونسکو برای جلوگیری از تأثیر دیگر زبان‌ها و از بین‌رفتن برخی از آن‌ها بحث چندزبانگی را مطرح کرده و طی سال‌های اخیر توجه بیشتری به آن داشته‌است.
تأثیرات فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی طی قرن گذشته منجر به جهشی عظیم در زندگی بشر شد. در این میان اینترنت نقش مهم‌تری را بر عهده داشته و دارد. دریافت اطلاعات در هر زمان، دسترسی به منابع مختلف‌ علمی، کتابخانه‌ها، مراکزفرهنگی،حتی منابع سرگرم‌کننده و در عین حال ابزاری برای آموزش از ویژگی‌های آن محسوب می‌شود. رشد سریع و دسترسی گسترده به اینترنت الگوی تغییر شکل‌یافته‌ای از ارتباطات اجتماعی و روابط میان‌فردی به‌وجود آورده‌است.
در این مقاله سعی شده‌است تا نقش و کارکرد زبان به‌مثابة یک نظام تا تنوع زبانی در رسانه‌ها و فناوری‌های نوین مورد بررسی قرار گیرد

کلیدواژه‌ها