جهانی‌شدن، ملاحظات و فرصت‌ها/ نوشته : محمد دادگران و ناصر اسدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه همة کشورهای جهان با پدیدة جهانی‌شدن روبه‌رو هستند. این، برای آن‌ها فرصت و تهدید تلقی می‌شود. از آنجا که جهانی‌شدن و هویت جهان‌وطنی، رویدادی ناگزیر به‌نظر می‌رسد، برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و بهره‌برداری از فرصت‌های پیش‌رو، برای دولت‌ها و ملت‌ها موضعی منطقی است. در این نوشتار پس از ارائة تعاریفی از جهانی‌شدن و بیان نگرش‌های موافق و مخالف در ابعاد گوناگون آن، اشاره‌ای به موقعیت ایران در قبال مسائل مطرح، از جمله اقتصاد، سیاست، فرهنگ و خرده‌فرهنگ‌ها می‌شود. در نهایت باید اذعان کرد که این فرایند، پدیده‌ای از پیش برنامه‌ریزی شده و با هدفی مشخص ظهور نیافته‌است، لذا پویایی بیشتر دولت و ملت در همة ابعاد، و توان سازگاری با روند جهانی، روش و هدفی ناگزیر برای بهره‌مندی هر چه بیشتر از فرصت‌های پیش‌رو است.

کلیدواژه‌ها