رابطة یادگیری سازمانی با مدیریت زمان در سازمان‌های رسانه‌ای؛ مطالعه‌ای در خبرگزاری مهر/ نوشته : مهدخت بروجردی علوی و مهدی قمصریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تعمیم مفهوم یادگیری به سطح سازمانی ما را به مفهوم یادگیری سازمانی و سازمان‌های یادگیرنده هدایت می‌کند. سازمان‌های یادگیرنده سازمان‌هایی هستند که در آن‌ها افراد به‌طور مداوم توانایی‌های خود را بیشتر می‌کنند تا به منظر متعالی مدنظر سازمان برسند. بنابراین سازمان یادگیرنده محل جریان‌یافتن یادگیری سازمانی است.
سازمان‌های رسانه‏ای نیز برای بقا و بالندگی می‏بایست به رسانه‏های یادگیرنده تبدیل شوند وگرنه از شانس زیادی برای حضور و ماندگاری در محیط پررقابت رسانه‏ای برخوردار نخواهند بود. بنابراین سازمان‌های رسانه‌ای می‌بایست با بهره‌گیری اثربخش از کلیه منابع محدود و کمیاب اعم از نیروی انسانی و سایر سرمایه‌های مادی و معنوی خود برای بقای خود تلاش کنند. در این بین شاید بتوان از زمان چون یک منبع با ارزش و دست نیافتنی برای رسانه‌ها یاد کرد.
این تحقیق با هدف بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و هریک از مؤلفه­های مدیریت زمان در خبرگزاری مهر به روش پیمایش انجام شده است. جامعة آماری این تحقیق را تمامی‌ کارکنان خبرگزاری مهر تشکیل می‌دهند. به‌منظور جمع­آوری داده­های خام و تجزیه و تحلیل آن‌ها از ابزار پرسش‌نامه استفاده شده‌است.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که فرضیه‌هایناظر بر ارتباط یادگیری سازمانی با ابعاد هدف­گذاری، اولویت‌بندی اهداف و فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی عملیاتی تأیید و فرضیه‌های ناظر بر ارتباط یادگیری سازمانی با ابعاد تفویض اختیار، مدیریت ارتباطات و مدیریت جلسات رد شدند. همچنین فرضیة اصلی تحقیق مبنی بر رابطة معنی‌دار بین یادگیری سازمانی و مدیریت زمان مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Organizational Learning and Time Management at Media Organizations: A Study at Mehr News Agency

چکیده [English]

Generalization of the concept of learning to the organizational level leads us to the concept of organizational learning and learning organizations.
Learning organizations are the organizations where people constantly enhance their capabilities in order to reach the exalted status considered by the organization. Therefore, the learning organization is where learning takes place. Media organizations, too, should turn into learning organizations in order to survice and flourish; otherwise, they will not have much luck to survive in the tensely-competetive media atmosphere. Thus, media organizations should endeavor to survive by effective deployment of all limited and rare resources including manpower and other material and spiritual assets. Here, maybe time can be mentioned as a valuable and inaccessible resource for the media.
This survey research has been conducted at Mehr News Agency with the aim of studying the relationship between organizational learning and each of time management factors. The statistical population of this research covers all the staff of Mehr News Agency. Questionaire was used and analyzed to collect data. The findings of the research indicate the hypotheses regarding the relationship between organizational learning and dimensions of goal setting, prioritization of objectives as well as operational activities and planning are confirmed and those regarding connection between organizational learning and dimensions of delegation of authority, management of communication and management of meetings are rejected. In addition, the main hypothesis of the research regarding significant relationship between organizational learning and time management is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational learning
  • time management
  • Mehr News Agency