رابطة یادگیری سازمانی با مدیریت زمان در سازمان‌های رسانه‌ای؛ مطالعه‌ای در خبرگزاری مهر/ نوشته : مهدخت بروجردی علوی و مهدی قمصریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تعمیم مفهوم یادگیری به سطح سازمانی ما را به مفهوم یادگیری سازمانی و سازمان‌های یادگیرنده هدایت می‌کند. سازمان‌های یادگیرنده سازمان‌هایی هستند که در آن‌ها افراد به‌طور مداوم توانایی‌های خود را بیشتر می‌کنند تا به منظر متعالی مدنظر سازمان برسند. بنابراین سازمان یادگیرنده محل جریان‌یافتن یادگیری سازمانی است.
سازمان‌های رسانه‏ای نیز برای بقا و بالندگی می‏بایست به رسانه‏های یادگیرنده تبدیل شوند وگرنه از شانس زیادی برای حضور و ماندگاری در محیط پررقابت رسانه‏ای برخوردار نخواهند بود. بنابراین سازمان‌های رسانه‌ای می‌بایست با بهره‌گیری اثربخش از کلیه منابع محدود و کمیاب اعم از نیروی انسانی و سایر سرمایه‌های مادی و معنوی خود برای بقای خود تلاش کنند. در این بین شاید بتوان از زمان چون یک منبع با ارزش و دست نیافتنی برای رسانه‌ها یاد کرد.
این تحقیق با هدف بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و هریک از مؤلفه­های مدیریت زمان در خبرگزاری مهر به روش پیمایش انجام شده است. جامعة آماری این تحقیق را تمامی‌ کارکنان خبرگزاری مهر تشکیل می‌دهند. به‌منظور جمع­آوری داده­های خام و تجزیه و تحلیل آن‌ها از ابزار پرسش‌نامه استفاده شده‌است.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که فرضیه‌هایناظر بر ارتباط یادگیری سازمانی با ابعاد هدف­گذاری، اولویت‌بندی اهداف و فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی عملیاتی تأیید و فرضیه‌های ناظر بر ارتباط یادگیری سازمانی با ابعاد تفویض اختیار، مدیریت ارتباطات و مدیریت جلسات رد شدند. همچنین فرضیة اصلی تحقیق مبنی بر رابطة معنی‌دار بین یادگیری سازمانی و مدیریت زمان مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها