بررسی مبنای فلسفة نظریة رسانة شوروی با تأکید بر آرای مارکس/ نوشته : محمد مهدی فرقانی , حمید عزیزی و فرید عزیزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی مبنای فلسفة نظریة رسانه­های شوروی است. فلسفة نظریة رسانة شوروی متأثر از آرای مارکس و هگل است. این دو متفکر با تأثیرگذاری بر آرای لنین و حزب بلشویک باعث شدند که حزب بلشویک قواعد خاصی را بر رسانه­ها اعمال کند و آن‌ها را ملزم به رعایت اصول خاصی کند. در این پژوهش سعی شده‌است با استفاده از آرای مارکس و هگل مبنای فلسفة نظریة رسانه­های شوروی با استفاده از روش توصیفی‌ـ تحلیلی، استخراج شود. در این پژوهش به‌منظور گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه­ای استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آرای هگل بیشتر به‌طور غیرمستقیم بر این نظریه تأثیر­گذار بوده است. در این زمینه آرای مارکس بر نظریة رسانه­های شوروی تأثیرات مستقیم­تری گذاشته و باعث شده که لنین و حزب پیشرو از رسانه­ها به‌عنوان ابزاری آگاهی‌بخش استفاده کنند تا با استفاده از آن آگاهی واقعی را به پرولتاریا انتقال دهند و به این وسیله راه آزادی نهایی آن‌ها را هموار کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Philosophical Ground of Soviet Media Theory with Emphasis on Marx Views

چکیده [English]

The purpose of this research is to review the philosophical basis of Soviet Media Theory. The Soviet Media Theory is affected by the viewpoints of Marx and Hegel. By influencing the opinions of Lenin and the Bolshovik Party, these two thinkers caused the Bolshovik Party to impose special regulations on the media and oblige them to observe specific rules. By utilizing descriptive-analytical method, this research has tried to extract the philosophical ground of the Soviet Media Theory by using the viewpoints of Marx and Hegel. Library method of data collection was used in this research. The findings of the research show that Hegel’s viewpoints have rather affected this theory indirectly. In this respect, the outlooks of Marx have had more direct impact on the Soviet Media Theory and has caused that Lenin and the progressive party use the media as a consciousness-raising instrument so that the real consciousness would be transferred to the proletariat and, in this way, the way to final freedom would be paved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soviet Media Theory
  • media philosophy
  • self-consciousness
  • dialectic