بررسی مبنای فلسفة نظریة رسانة شوروی با تأکید بر آرای مارکس/ نوشته : محمد مهدی فرقانی , حمید عزیزی و فرید عزیزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی مبنای فلسفة نظریة رسانه­های شوروی است. فلسفة نظریة رسانة شوروی متأثر از آرای مارکس و هگل است. این دو متفکر با تأثیرگذاری بر آرای لنین و حزب بلشویک باعث شدند که حزب بلشویک قواعد خاصی را بر رسانه­ها اعمال کند و آن‌ها را ملزم به رعایت اصول خاصی کند. در این پژوهش سعی شده‌است با استفاده از آرای مارکس و هگل مبنای فلسفة نظریة رسانه­های شوروی با استفاده از روش توصیفی‌ـ تحلیلی، استخراج شود. در این پژوهش به‌منظور گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه­ای استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آرای هگل بیشتر به‌طور غیرمستقیم بر این نظریه تأثیر­گذار بوده است. در این زمینه آرای مارکس بر نظریة رسانه­های شوروی تأثیرات مستقیم­تری گذاشته و باعث شده که لنین و حزب پیشرو از رسانه­ها به‌عنوان ابزاری آگاهی‌بخش استفاده کنند تا با استفاده از آن آگاهی واقعی را به پرولتاریا انتقال دهند و به این وسیله راه آزادی نهایی آن‌ها را هموار کنند.

کلیدواژه‌ها