کاربست اینترنت در فعالیت‌های یاددهی‌ـ یادگیری/ نوشته : مرجان کیا و نصرت ریاحی نیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تبیین کاربردهای اینترنت در فعالیت‌های یاددهی‌ـ یادگیری توسط دانش‌آموزان و دبیران دورة متوسطه است. بدین منظور سطح مهارت‌های اینترنتی و نوع استفاده از روش‌های اطلاع‌یابی توسط دبیران و دانش‌آموزان بررسی و مورد مقایسه قرار گرفت. روش انجام پژوهش پیمایشی با رویکرد توصیفی است. جامعة آماری کلیه دبیران و دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه، شهر کرج است که به شیوة نمونه‌گیری تصادفی ساده 100 نفر از دبیران و 250 نفر دانش‌آموز از شش دبیرستان دخترانه ناحیة سه آموزش و پرورش شهر کرج در سال تحصیلی 92ـ1391 برای نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه محقق ساخته 24 سؤالی؛ شامل 22 سؤال بسته و 2 سؤال باز پاسخ بوده است که قبل از اجرای ابزارهای پژوهش، پایایی و روایی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت و لحاظ شد. از کل پرسش‌نامه‌های دبیران، 80 پرسش‌نامه عودت داده شد اما همة پرسش‌نامه‌های دانش‌آموزان دریافت شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSSنسخة 18 استفاده و نتایج به‌صورت جداول و نمودار ارائه شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که دانش‌آموزان و دبیران از نگرشی مثبت نسبت به تأثیر اینترنت بر روند آموزش کلیه دروس برخوردار هستند، اما حدود 60درصد دبیران دارای مهارت اطلاع‌یابی ضعیفی نسبت به دانش‌آموزان هستند. همچنین میزان استفاده از اینترنت و اولویت برنامه‌های مورد استفاده اینترنت بین دانش‌آموزان و دبیران دارای تفاوت معناداری است.

کلیدواژه‌ها