بررسی شیوه‌های بازنمایی زن در شبکة تلویزیون ماهواره‌ای ”من‌وتو1“/ نوشته :وامیدعلی مسعودی و شهناز خسروی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تمایز میان جهان واقع و تصاویری که به میانجی‌گری رسانه از آن ارائه می‌شود، مفهوم بازنمایی رسانه‌ای را به یکی از محوری‌ترین مفاهیم در مطالعات فرهنگی و رسانه‌ای تبدیل کرده است. این مقاله با هدف دستیابی به شناخت از سیما و جایگاه زنان در شبکة ماهواره‌ای ”من‌وتو1“ و با تکیه بر رویکرد برساخت‌گرایانة بازنمایی استوارت هال، به چگونگی بازنمایی زن در شبکة مذکور می‌پردازد و پیوند آن با برخی مؤلفه‌های سبک زندگی را به نمایش می‌گذارد. برای نیل به این هدف، از میان مجموعه برنامه‌های تولیدی شبکة من‌وتو1، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت 1392، یکی از برنامه‌های چهار قسمتی این شبکه، به نام ”بفرمایید شام“، با روشی هدفمند، مورد تحلیل نشانه‌شناسی قرار گرفته است. از مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق می‌توان به ارائة کلیشه‌های جنسیتی، تلاش برای سکولاریزاسیون زندگی روزمره از طریق ارائة سبک زندگی غربی، القا و طبیعی‌سازی مفاهیمی چون فردگرایی، مدگرایی، مصرف‌گرایی و تقدس‌زدایی از ارزش‌های بومی نام برد که با به‌کارگیری استراتژی‌های عمدة بازنمایی یعنی طبیعی‌سازی و کلیشه‌سازی صورت می‌گیرد

کلیدواژه‌ها