بررسی شیوه‌های بازنمایی زن در شبکة تلویزیون ماهواره‌ای ”من‌وتو1“/ نوشته :وامیدعلی مسعودی و شهناز خسروی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تمایز میان جهان واقع و تصاویری که به میانجی‌گری رسانه از آن ارائه می‌شود، مفهوم بازنمایی رسانه‌ای را به یکی از محوری‌ترین مفاهیم در مطالعات فرهنگی و رسانه‌ای تبدیل کرده است. این مقاله با هدف دستیابی به شناخت از سیما و جایگاه زنان در شبکة ماهواره‌ای ”من‌وتو1“ و با تکیه بر رویکرد برساخت‌گرایانة بازنمایی استوارت هال، به چگونگی بازنمایی زن در شبکة مذکور می‌پردازد و پیوند آن با برخی مؤلفه‌های سبک زندگی را به نمایش می‌گذارد. برای نیل به این هدف، از میان مجموعه برنامه‌های تولیدی شبکة من‌وتو1، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت 1392، یکی از برنامه‌های چهار قسمتی این شبکه، به نام ”بفرمایید شام“، با روشی هدفمند، مورد تحلیل نشانه‌شناسی قرار گرفته است. از مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق می‌توان به ارائة کلیشه‌های جنسیتی، تلاش برای سکولاریزاسیون زندگی روزمره از طریق ارائة سبک زندگی غربی، القا و طبیعی‌سازی مفاهیمی چون فردگرایی، مدگرایی، مصرف‌گرایی و تقدس‌زدایی از ارزش‌های بومی نام برد که با به‌کارگیری استراتژی‌های عمدة بازنمایی یعنی طبیعی‌سازی و کلیشه‌سازی صورت می‌گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Representation of Women in the Satellite TV Network "Manoto1

چکیده [English]

Distinction between the real world and its images represented by the mediation of media has transformed the concept of media representation into a key concept in cultural and media studies. This article aims at obtaining an understanding of women's image and status in the satellite TV network "Manoto1" based on the constructionist theory of representation developed by Stuart Hall. It shows the manner in which women are represented in this TV network and explores its correlation with a certain lifestyle. To do this, a four part program titled "An Invitation to Dinner" (Befarmaeid Sham) broadcast in March and April 2013, out of all the productions of this TV was analyzed semiotically based on a purposeful method. Among the most important findings of this research, presenting gender stereotypes, trying to secularize everyday life by introducing Western lifestyle, inspiring and naturalizing notions such as individualism, fashion-oriented behavior, consumerism, and desanctifying native values could be mentioned which are carried out by applying the main strategies of representation that are naturalization and stereotyping

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • Gender
  • Semiotics
  • Lifestyle
  • Manoto1