کاربردهای شبکه های اجتماعی مجازی در توسعة فعالیت روابط عمومی سازمان صدا و سیما (از دید استادان ارتباطات دانشگا ههای تهران)/ نوشته : طاهره ساعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

موضوع اصلی پژوهش ، “کاربردهای شبکه های اجتماعی مجازی در توسعة فعالیت روابط عمومی سازمان
صدا و سیما” (از نگاه استادان ارتباطات دانشگاه های تهران) بود. اهداف این پژوهش عبارت بود از: هدف
اساسی این تحقیق ارائة یک مدل بومی و عملی برای نحوة استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در ساختار
روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. اهداف کاربردی این تحقیق نیز عبارت اند از: 1. تعیین الگوی
بومی سازی شبکه های اجتماعی متناسب با نیازهای روابط عمومی سازمان صدا و سیما 2. تبیین توسعه پایگاه
اطلاع رسانی سازمان صدا و سیما و روابط عمومی منطبق با ساز و کارهای شبکه های اجتماعی مجازی 3 . تبیین
مشکلات و محدودیت های سازمان صدا و سیما برای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 4. تبیین الزامات و
پیش نیازهای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در روابط عمومی سازمان صدا و سیما 5. تبیین کاربردهای
افکارسنجی در حوزة شبکه های اجتماعی مجازی 6. تعیین کاربرد تحقیق و تحلیل محتوای شبکه های
اجتماعی مجازی برای روابط عمومی سازمان صدا و سیما 7. تعیین میزان تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی
مجازی بر افکار عمومی 8. تعیین میزان انگاره سازی از سازمان از طریق شبکه های اجتماعی مجازی 9. بررسی
وضعیت روابط عمومی سازمان صدا و سیما از نظر تدوین استایل بوک یا سیاست رسانه ای سازمان برای
استفاده و حضور در محیط شبکه های اجتماعی مجازی. جامعة آماری تحقیق نیز عبارت بودند از: کارشناسان
ارتباطات شامل استادان دانشگاه های تهران با درجه دکترای تخصصی ارتباطات که شامل 100 نفر بودند که
بر اساس جدول نمونه گیری مورگان 80 نفر از آن ها به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. فرضیه های پژوهش
همگی تأیید شد با توجه به نتایج پژوهش، برخی پیشنهادهای مؤثر عبار تاند از: پیشنهاد می شود متولیان و
مدیران روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ایران نسبت به پیاد هسازی مدل شبکه های اجتماعی مجازی اقدام
کنند. پیشنهاد می شود به منظور تحقق روابط عمومی الکترونیک در سازمان صدا و سیما از قابلیت های
شبکه های اجتماعی مجازی به نحو مناسب استفاده شود. پیشنهاد می شود مدل شبکه های اجتماعی مجازی برای
استفاده در سازمان صدا و سیما بومی سازی و محلی سازی شود. پیشنهاد می شود به منظور کاهش تهدیدهای
شبکه های اجتماعی مجازی به ظرفیت های مثبت آن توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Networks in Developing Public Relation of IRIB

چکیده [English]


The main purpose of this paper is to present a.... model by which the virtual social networks can be better used in public relations of IRIB. The other objects of the paper are as follows: 1. to determine the localization of social networks according to public relations needs in IRIB 2.to determine development of information of IRIB and PB according to virtual social networks mechanism 3.to explain problems and limitations in IRIB to use the virtual social networks, 4. to explain the applications of using virtual social networks in public relation of IRIB 5.to explain the p of ...in virtual social networks 6.to determine Application of researching as well as content analysis of virtual social networks for public relations of IRIB 7.to determine the impact of virtual social networks on public opinion 8.to define the image making of IRIB organization by virtual social networks 9.to study the public relation of IRIB according to media policy of IRIB in virtual social networks. The population in this paper has been all professors of Tehran University. The results indicate that it is better for public relation managers of IRIB to apply the model of virtual social networks. In this paper the localization of virtual social networks for public relations in IRIB is suggested. Hence it is better to focus on positive potential of virtual social networks than negative one

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Social Network
  • IRIB
  • Web 2
  • Public Relation