عینک گوگل؛ فرصت ها، تهدیدها و راهکارها/ نوشته : مریم سلیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

101
عینک گوگل؛ فرصت ها، تهدیدها و راهکارها
92/03/ تاریخ دریافت: 11
92/04/ تاریخ پذیرش: 17
عینک گوگل؛ فرصت ها، تهدیدها
و راهکارها
نوشتة
 مریم سلیمی
چکیده
رسانه ها به طور روزافزونی بهینه می شوند و به گونه ای مینیاتوری و نامحسوس در زندگی بشر حضور م ییابند،
آنچنان که این شکل از ظهور از رسانه ها، یعنی تبدیل شدن آن ها به بخشی از وجود انسان. پاره ای انگاشتن رسان هها
از خود چون عضوی مصنوعی و در خدمت بشر، در عین فرصت ها و نقاط قوت، تهدیدهای بسیاری را با خود به
همراه دارد که شناسایی و نحوة مواجهه با این تهدیدها و آسیب های احتمالی آن ها، در شرایطی که سرعت پذیرش
و عادت کردن به رسانه های جدید به سرعت افزایش می یابد، به یک ضرورت تبدیل شده است.
از جمله اشکال رسانه های جدید، عینک گوگل است، یک عینک پوشیدنی با قابلیت واقعیت افزوده و
متصل به اینترنت که از قابلیت هایی همچون ضبط و پخش ویدئو، اشتراک گذاری، فیلم برداری و عک سبرداری
از نگاه شخص اول، تبدیل و ارسال پیام های صوتی به نوشتاری و... برخوردار است. بسیاری از این قابلیت ها
قادرند حوزه ها و صنایع مختلف را از فیلم و سینما، آموزش، حوز ه های قانونی و قضایی تا ارتباطات،
تبلیغات و بازاریابی متحول کنند. همین قابلی تها، صف آرایی موافقان و مخالفان بسیاری را در برابر این عینک
شکل داده که عمده دغدغة آن ها، متوجة نقض حریم خصوصی و نیز تأثیر این عینک بر رفتار کاربر در پی
رصد رفتارهای اوست.
این مقاله می کوشد تا ضمن معرفی و تشریح فرصت ها و نقاط قوت عینک گوگل، به تشریح مشکلات و
تهدیدهای احتمالی ناشی از استفادة این عینک و ارائة راهکارهای لازم در مواجهه و استفاده از آن بپردازد.

کلیدواژه‌ها