عینک گوگل؛ فرصت ها، تهدیدها و راهکارها/ نوشته : مریم سلیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

101
عینک گوگل؛ فرصت ها، تهدیدها و راهکارها
92/03/ تاریخ دریافت: 11
92/04/ تاریخ پذیرش: 17
عینک گوگل؛ فرصت ها، تهدیدها
و راهکارها
نوشتة
 مریم سلیمی
چکیده
رسانه ها به طور روزافزونی بهینه می شوند و به گونه ای مینیاتوری و نامحسوس در زندگی بشر حضور م ییابند،
آنچنان که این شکل از ظهور از رسانه ها، یعنی تبدیل شدن آن ها به بخشی از وجود انسان. پاره ای انگاشتن رسان هها
از خود چون عضوی مصنوعی و در خدمت بشر، در عین فرصت ها و نقاط قوت، تهدیدهای بسیاری را با خود به
همراه دارد که شناسایی و نحوة مواجهه با این تهدیدها و آسیب های احتمالی آن ها، در شرایطی که سرعت پذیرش
و عادت کردن به رسانه های جدید به سرعت افزایش می یابد، به یک ضرورت تبدیل شده است.
از جمله اشکال رسانه های جدید، عینک گوگل است، یک عینک پوشیدنی با قابلیت واقعیت افزوده و
متصل به اینترنت که از قابلیت هایی همچون ضبط و پخش ویدئو، اشتراک گذاری، فیلم برداری و عک سبرداری
از نگاه شخص اول، تبدیل و ارسال پیام های صوتی به نوشتاری و... برخوردار است. بسیاری از این قابلیت ها
قادرند حوزه ها و صنایع مختلف را از فیلم و سینما، آموزش، حوز ه های قانونی و قضایی تا ارتباطات،
تبلیغات و بازاریابی متحول کنند. همین قابلی تها، صف آرایی موافقان و مخالفان بسیاری را در برابر این عینک
شکل داده که عمده دغدغة آن ها، متوجة نقض حریم خصوصی و نیز تأثیر این عینک بر رفتار کاربر در پی
رصد رفتارهای اوست.
این مقاله می کوشد تا ضمن معرفی و تشریح فرصت ها و نقاط قوت عینک گوگل، به تشریح مشکلات و
تهدیدهای احتمالی ناشی از استفادة این عینک و ارائة راهکارهای لازم در مواجهه و استفاده از آن بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Google Goggles, its Advantages, Disadvantages and Solutions

چکیده [English]

 
Media is a vital part of our life, they are considered as an artificial member at the service of human being. There are both advantages and disadvantages for using the media. It will be so useful to identify the real effects of the media. Google Glass is a wearable computer with an optical head-mounted display . Google Glass has the ability to take photos and record. The capacity of the glass may cause changes in cinema, education, law, advertizing and communication. There is controversy that Google Glass would violate privacy rights due to security problems and others. Privacy advocates are concerned that people wearing such eyewear may be able to identify strangers in public using facial recognition, or surreptitiously record and broadcast private conversations. The main issue of the article is to identify and determine the advantages as well as disadvantages of using Google Glass .then some guidelines are provided