تصویرپردازی عامه پسند چهره های مقدس در سینما/ نوشته : سیده راضیه یاسینی و عبدالله بیچرانلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
پرداختن به موضوع ها و شخصیت های دینی با نگاهی که هنرمندان معاصر غرب به این مقوله دارند، به نوعی
ساختارشکنی منجر شده است که آثار و پیامدهای آن در سینما و تلویزیون دیده می شود. در بررسی شناخت منشأ
آسیب های وارده در بازنمایی بزرگان دینی در رسان ههای تصویری، ضمن مروری بر پیشینة هنر شمایل نگاری در
غرب مسیحی و ایران به عنوان بنیان تصویرپردازی از شخصیت های دینی، تلاش شده است در سیر تطور تاریخ هنر
به طور اعم و شمایل نگاری به مثابه یکی از جلوه های هنر دینی، به طور اخص، تغییرات و تحولاتی که به وضع کنونی
بازنمایی چهره های قدسی در سینما و تلویزیون منجر شده است، ریشه یابی شود . نگارندگان در بررسی روند
تغییرات هنری در خصوص تغییرات تصویرپردازی از بزرگان دینی به این نتیجه رسیدهاند که ب ه تدریج رویکرد
تشبیهی و زمینیسازی این بزرگان، جایگزین رویکرد تنزیهی و تقدس گرایانه شده است.

کلیدواژه‌ها