تصویرپردازی عامه پسند چهره های مقدس در سینما/ نوشته : سیده راضیه یاسینی و عبدالله بیچرانلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
پرداختن به موضوع ها و شخصیت های دینی با نگاهی که هنرمندان معاصر غرب به این مقوله دارند، به نوعی
ساختارشکنی منجر شده است که آثار و پیامدهای آن در سینما و تلویزیون دیده می شود. در بررسی شناخت منشأ
آسیب های وارده در بازنمایی بزرگان دینی در رسان ههای تصویری، ضمن مروری بر پیشینة هنر شمایل نگاری در
غرب مسیحی و ایران به عنوان بنیان تصویرپردازی از شخصیت های دینی، تلاش شده است در سیر تطور تاریخ هنر
به طور اعم و شمایل نگاری به مثابه یکی از جلوه های هنر دینی، به طور اخص، تغییرات و تحولاتی که به وضع کنونی
بازنمایی چهره های قدسی در سینما و تلویزیون منجر شده است، ریشه یابی شود . نگارندگان در بررسی روند
تغییرات هنری در خصوص تغییرات تصویرپردازی از بزرگان دینی به این نتیجه رسیدهاند که ب ه تدریج رویکرد
تشبیهی و زمینیسازی این بزرگان، جایگزین رویکرد تنزیهی و تقدس گرایانه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Images of Saints in Cinema

چکیده [English]

Cinema in west countries have displayed the face of prophets and saints in their movies many years ago; at first it was a kind of deconstruction. In this article the disadvantages of iconology of holly prophets and saints as well as the artistic background of Muslims in Iran and Christians in the west countries has been considered. Also in this paper the changes which make such representations of saints in TV and cinema happen, during the evolution of art history and iconology as one of the main religious arts in particular has been considered. The results indicate that when the picture of saints has been shown, gradually holly images of the saints have been replaced by the metaphorical and mundane approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • Saints
  • Cinema
  • Television