اقتصاد اطلاعات و نقش آن در اقتصاد جهانی/ نوشته : علی یعقوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اقتصاد اطلاعات آن بخش از اطلاعات است که به بهره وری و کسب سود از طریق تکنولوژی های نوین
ارتباطی اشاره دارد. این مقاله با در نظر گرفتن کالای اطلاعات به بررسی ریشه ها و ویژگی های اقتصاد اطلاعاتی
اشاره می کند و با مقایسه اقتصاد صنعتی و اطلاعاتی به تأثیرات الگوی جدید بر وضعیت سرمایه، کسب و کار،
منابع انسانی و دولت می پردازد. اهمیت سهم اقتصاد اطلاعات در تولید ناخالص ملی، لزوم مداخلة دولت و بخش
خصوصی برای سازماندهی مجدد اقتصادی در جهت نیل به منافع بیشتر و اهداف توسعه ای را م یطلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Information Economics on the World Economy

چکیده [English]

The information economics generally refers to a branch of information that indicates how efficiency and profit can be received by new communication technologies. In this paper, according to information as goods, the roots as well as the characters of information economics has been considered. The industrial economics has been compared with information economics, then the effects of new model on capital positions, business, human resources and government has been studied. As a result, it is better to focus on information economics as an important factor and consider its impact on GDP; also it is strongly recommend that the state and private sector intervene to reorganize the economy in order to get development goals and interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Economics
  • Weightless Economy
  • Information and Communication Technologies
  • Information Goods
  • the Organizing Doctrine