اقتصاد اطلاعات و نقش آن در اقتصاد جهانی/ نوشته : علی یعقوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اقتصاد اطلاعات آن بخش از اطلاعات است که به بهره وری و کسب سود از طریق تکنولوژی های نوین
ارتباطی اشاره دارد. این مقاله با در نظر گرفتن کالای اطلاعات به بررسی ریشه ها و ویژگی های اقتصاد اطلاعاتی
اشاره می کند و با مقایسه اقتصاد صنعتی و اطلاعاتی به تأثیرات الگوی جدید بر وضعیت سرمایه، کسب و کار،
منابع انسانی و دولت می پردازد. اهمیت سهم اقتصاد اطلاعات در تولید ناخالص ملی، لزوم مداخلة دولت و بخش
خصوصی برای سازماندهی مجدد اقتصادی در جهت نیل به منافع بیشتر و اهداف توسعه ای را م یطلبد.

کلیدواژه‌ها