فرصت های تعاملی رسان ههای اجتماعی برای برنام ههای تلویزیونی (مطالعة به کارگیری سطوح روزنامه نگاری شهروندی در چهار برنامه صدا و سیما و شبکه های ماهواره ای فارسی زبان)/نوشته : محمد مهدی مولایی و علیرضا کتابدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در فضای رسانه ای امروز مفهوم مخاطب دستخوش تغییر اساس ی شده و مخاطبان منفعل دی روز با کمک
شبکه های ارتباطی و ابزارهای دیجیتال به کاربران فعال امروز تبدیل شده اند. بر این اساس رسانه های جری ان اصل ی
از جمله شبکه های تلویزیونی به منظور حفظ مخاطبان خود باید در نحوة تعامل با مخاطب تجدی دنظر کنند . در
صورت شناسایی این راهکارهاست که شبکه های تلویزیونی می توانند از رقابت با سایر رسانه ها عقب نمانند . از
این رو شناخت ابزارها و راهکارهای به کارگیری محتوای تولیدی آن لاین شهروندان ضرورت دارد. ای ن امکانات
“رسانه های اجتماعی” و این نوع جدید تولید محتوا از سوی مخاطبان “روزنامه نگار ی شهروند ی” نام گرفته که
محورهای اصلی این مقاله هستند. در این مقاله انواع رسانه های اجتماعی و رابطة آن ها با 11 سطح روزنامه نگار ی
شهروندی مورد توجه قرار گرفته است. مقاله نشان می دهد چگونه انواع مختلف رسانه ها ی اجتماع ی م ی توانند
به عنوان ابزارهایی در فرایند روزنامه نگاری شهروندی به کار گرفته شوند . نقش تعاملی رسانه ها و شبکه های
اجتماعی در به کارگیری فرصت های روزنامه نگاری شهروندی برای تلویزیون در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و
دو شبکه ماهواره ای “بی .بی .سی فارسی” و “من وتو” مقایسه شده است. مطالعة برنامه های “ 90 ” و “پایش ”، “نوبت
شما” و “گزارش گر” نشان داد برنامه های تولیدشده در شبکه های ماهواره ای در سطوح بیشتر ی از روزنامه نگار ی
شهروندی پیش رفته اند.

کلیدواژه‌ها