فرصت های تعاملی رسان ههای اجتماعی برای برنام ههای تلویزیونی (مطالعة به کارگیری سطوح روزنامه نگاری شهروندی در چهار برنامه صدا و سیما و شبکه های ماهواره ای فارسی زبان)/نوشته : محمد مهدی مولایی و علیرضا کتابدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در فضای رسانه ای امروز مفهوم مخاطب دستخوش تغییر اساس ی شده و مخاطبان منفعل دی روز با کمک
شبکه های ارتباطی و ابزارهای دیجیتال به کاربران فعال امروز تبدیل شده اند. بر این اساس رسانه های جری ان اصل ی
از جمله شبکه های تلویزیونی به منظور حفظ مخاطبان خود باید در نحوة تعامل با مخاطب تجدی دنظر کنند . در
صورت شناسایی این راهکارهاست که شبکه های تلویزیونی می توانند از رقابت با سایر رسانه ها عقب نمانند . از
این رو شناخت ابزارها و راهکارهای به کارگیری محتوای تولیدی آن لاین شهروندان ضرورت دارد. ای ن امکانات
“رسانه های اجتماعی” و این نوع جدید تولید محتوا از سوی مخاطبان “روزنامه نگار ی شهروند ی” نام گرفته که
محورهای اصلی این مقاله هستند. در این مقاله انواع رسانه های اجتماعی و رابطة آن ها با 11 سطح روزنامه نگار ی
شهروندی مورد توجه قرار گرفته است. مقاله نشان می دهد چگونه انواع مختلف رسانه ها ی اجتماع ی م ی توانند
به عنوان ابزارهایی در فرایند روزنامه نگاری شهروندی به کار گرفته شوند . نقش تعاملی رسانه ها و شبکه های
اجتماعی در به کارگیری فرصت های روزنامه نگاری شهروندی برای تلویزیون در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و
دو شبکه ماهواره ای “بی .بی .سی فارسی” و “من وتو” مقایسه شده است. مطالعة برنامه های “ 90 ” و “پایش ”، “نوبت
شما” و “گزارش گر” نشان داد برنامه های تولیدشده در شبکه های ماهواره ای در سطوح بیشتر ی از روزنامه نگار ی
شهروندی پیش رفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interactive Opportunities of Social Media for TV Programs (The Study of the Usage of Citizen Journalism Layers in four IRIB and Persian Satellite Channels Programs)

چکیده [English]

In the age of easy Internet participation, the concept of audience has changed, so that a passive audience changes to be an active one. Active audience theory argues that media audiences do not just receive information passively. Media such as TV reconsider the interaction with their audiences, so they will not defeat in compete with new media. Then identifying new tools and applying new form of producing the content has been considered. The social media as well as the citizen journalism are the main discussions in this article. The different kinds of social media as well as the relationship of them with 11 layers of citizen journalism have been considered. The Interactive role of media and social networks in using citizen journalism as an opportunity in IRIB compared with BBC Persian and Manoto TV. In this study five television programs such as Navad, Payesh, Nobate Shoma and Gozareshgar at higher layers have used the citizen journalism more than other television programs broadcast on mentioned media organizations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Television Program
  • Interactive Programming
  • Social Media
  • Citizen Media
  • Citizen Journalism