حمـایت از حـرمت اشخـاص در برابـر آزادی بیـان/نوشته : باقر انصاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از موضوعات مناقشه­آمیز دربارة حدود آزادی بیان، محدود بودن آن به رعایت آبرو و اعتبار دیگران است. حمایت از آزادی بیان ایجاب می­کند که از انواع بیان‌ها حتی بیان‌هایی که برای برخی افراد ناخوشایند است یا سبب ناراحتی آن‌ها می­شود حمایت شود؛ در مقابل، حمایت از آبرو و اعتبار افراد در جامعه، ایجاب می­کند که از انتشار مطالبی که امور خلاف­واقع به دیگران نسبت می­دهند یا صرفاً حاوی فحش و ناسزا به افراد هستند حمایت نشود و در صورت لزوم، با کسانی که با مطالب کذب یا فحش به آبرو و اعتبار دیگران لطمه می­زنند برخورد قانونی صورت گیرد. پرسش مهم در این خصوص آن است که دولت­ها در طراحی قواعد ناظر بر حمایت از حرمت اشخاص، چگونه و با توجه به چه معیارهایی باید عمل کنند تا نه آزادی بیان در برابر قواعد ناظر بر هتک‌حرمت قربانی شود و نه حرمت اشخاص در برابر آزادی بیان پایمال شود.
مقالة حاضر به مطالعة تطبیقی مسئلة فوق پرداخته و چند پیشنهاد برای اصلاح قواعد ناظر بر هتک‌حرمت در ایران پیشنهاد داده است.

کلیدواژه‌ها