تحلیـل سیاست‌های رسانه‌ای در ایران (از برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب تا پایان برنامه چهارم توسعه/ نوشته : عبدالحسین کلانتری , پیام روشنفکر و حسین حسنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مسئله اساسی این مقاله مطالعة تاریخی‌ـ تحلیلی نحوة سیاست‌گذاری ارتباطی دربارة جایگاه رسانه­های جمعی به­ویژه رادیو و تلویزیون در برنامه­های گوناگون عمرانی و توسعه­ در ایران است. به‌عبارت دیگر، هدف ما در این مقاله تحلیل ارتباط متقابل میان رسانه­ها و توسعه و نوع تلقی از رسانه­ها به‌منزلة عامل یا شاخص توسعه بوده است.
سیاست‌های ارتباطی جایگاه تعیین­کننده­ای در برنامه­های توسعه­ای دارد؛ به‌گونه­ای که تقریباً از زمان آغاز برنامه­های مدرنیزاسیون در قالب پارادایم مسلط توسعه، و نوع نگاه و چشمداشت از فرایندهای ارتباطی و ابزارهای رسانه­های جایگاه خاص و ممتازی را به‌خود تخصیص داده بودند؛ که با مشاهده نتایج سیاست‌های ارتباطی گوناگون و آشکارشدن نقاط ضعف و قوت آن‌ها از آن زمان، راهبردهای ارتباطی نیز به‌تبع آن برای حصول نتایج دچار تغییرات شدند. به ‌همین دلیل تحلیل روند سیاست‌گذاری ارتباطی توسعه­ای در ایران حائز اهمیت است.
این مطالعه نشان خواهد داد که طی یک دورة زمانی پنجاه ساله راهبردهای ارتباطی چه روندی را طی کرده است؟ آیا این راهبردها پیوسته و هدف‌مند بوده­اند و یا منقطع و فاقد رویکرد، منطق و چشم­انداز مشخص؟ نتایج این تحلیل نشان می­دهد که برنامه­های عمرانی و توسعه­ای در ایران، فاقد رویکرد سیاست‌گذاری مشخص برای رسانه­های جمعی رادیو و تلویزیون بوده است. درواقع، متأثر از شرایط سیاسی دیدگاه­ها تفاوت پیدا کرده‌اند. گرچه به‌طور کلی نگاه از رسانه به‌عنوان شاخص توسعه به‌سوی رسانه به‌منزله عامل توسعه تغییر کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The political analysis of media in Iran

چکیده [English]

The main purpose in this article is the communicational analysis of media and development as well as the media as a factor or indicator of development. The communication policy play an important role in development planning: during the modernism according to the dominant paradigm of development, media became more important. Hence the communication strategies changed based on the results of communication policies as well as the Strengths and weaknesses of them.
This study indicate that during
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • communication
  • Media Policy
  • Iran
  • Development Planning
  • Constructing Planning