ساخت هویت آن‌لاین کاربران فیس‌بوک/ نوشته : حسین امامی رودسری و اشرفسادات احدزاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

فیس‌بوک فضای آن‌لاینی است که کاربرانش در آن فضا می‌توانند به خودابرازی پرداخته و هویت خود را از طریق پروفایل شخصی‌شان بسازند. از آنجایی که فیس‌بوک در مقایسه با دیگر شبکه‌های اجتماعی آن‌لاین در میان کاربران ایرانی از محبوبیت بیشتری برخوردار است، پژوهش کیفی حاضر با بهره‌گیری از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته به بررسی فاکتورهای مورد نظر کاربران جوان ایرانی بهنگام ساخت و نمایش هویت آن‌لاین خود در شبکة اجتماعی فیس‌بوک اختصاص یافته است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که کاربران از رفتار فیس‌بوکی خود و عواقب آن آگاهی کامل دارند. نمایش هویت آن‌لاین کاربر و شیوة خودابرازی او در شبکة اجتماعی فیس‌بوک متأثر از درک و قضاوت دوستان وی نسبت به محتوا و اطلاعاتی است که او به اشتراک می‌گذارد، بنابراین کاربر با در نظر گرفتن این مهم، نمایش هویت خود و خودابرازی‌اش را مدیریت می‌کند. علاوه بر این، نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که کاربر از میان هویت‌ها و نقش‌های متعددی که در زندگی واقعی دارد تنها برخی هویت‌های نقشی مسلط یا هویت‌های غالب که برای وی ارزش و اهمیت بیشتری دارد را به نمایش می‌گذارد.  همچنین حضور مخاطب خاص در فهرست دوستان فیس‌بوک کاربر نیز در نمایش هویت آن‌لاین او تأثیرگذار است

کلیدواژه‌ها