بررسی وضعیت وب‌گاه‌های روزنامه‌های ایران از نظر شاخص‌های وب‌سنجی/ نوشته : حمید ضیایی پرور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی وضعیت وب‌گاه 40 روزنامة ایران از نظر شاخص‌های وب‌سنجی پرداخته است. 21 شاخص از شاخص‌های پرتالی ایرانی توسط محقق انتخاب شده و در دورة زمانی بهمن 92 وب‌گاه‌های مذکور مورد تحلیل محتوا قرار گرفته است. روش تحقیق، تحلیل محتوا و جامعة آماری منطبق بر جامعه نمونه بوده است؛ لذا تحقیق به صورت تمام‌شماری انجام شده است. رتبة هر روزنامه از نظر شاخص‌های مورد نظر مشخص شده و وضعیت شاخص‌ها در میان وب‌گاه‌ها نیز با استفاده از تکنیک‌های تحلیل توصیفی و با استفاده از جداول و نمودارهای ترسیم شده به‌وسیلة نرم‌افزار اکسل 2010 مورد بررسی قرار گرفته است. یک محقق در صدد پاسخ داده به این سؤالات بوده که:1. وضعیت وب‌گاه‌های روزنامه‌های ایران از نظر شاخص‌های وب‌سنجی چگونه است؟ 2.وضعیت رتبه‌بندی وب‌گاه‌های روزنامه‌های ایران چگونه است؟ 3. نقاط ضعف و قوت وب‌گاه‌های روزنامه‌های ایران چیست؟ یافته‌های تحقیق حکایت از آن دارد که اغلب روزنامه‌های ایران از نظر شاخص‌های وب‌گاه در وضعیت متوسط قرار داشته و از نظر به‌کارگیری فناوری‌های وب‌2 در وضعیت ضعیفی قرار دارند و لذا پیشنهاد شده که مدیران مسئول و سردبیران روزنامه‌های ایران توجه مناسبی به‌وضعیت وب‌گاه‌های روزنامه‌های خود داشته و در جهت توسعه آن‌ها اقدام کنند.
تحقیق حاضر به بررسی وضعیت وب‌گاه 40 روزنامة ایران از نظر شاخص‌های وب‌سنجی پرداخته است. 21 شاخص از شاخص‌های پرتالی ایرانی توسط محقق انتخاب شده و در دورة زمانی بهمن 92 وب‌گاه‌های مذکور مورد تحلیل محتوا قرار گرفته است. روش تحقیق، تحلیل محتوا و جامعة آماری منطبق بر جامعه نمونه بوده است؛ لذا تحقیق به صورت تمام‌شماری انجام شده است. رتبة هر روزنامه از نظر شاخص‌های مورد نظر مشخص شده و وضعیت شاخص‌ها در میان وب‌گاه‌ها نیز با استفاده از تکنیک‌های تحلیل توصیفی و با استفاده از جداول و نمودارهای ترسیم شده به‌وسیلة نرم‌افزار اکسل 2010 مورد بررسی قرار گرفته است. یک محقق در صدد پاسخ داده به این سؤالات بوده که:1. وضعیت وب‌گاه‌های روزنامه‌های ایران از نظر شاخص‌های وب‌سنجی چگونه است؟ 2.وضعیت رتبه‌بندی وب‌گاه‌های روزنامه‌های ایران چگونه است؟ 3. نقاط ضعف و قوت وب‌گاه‌های روزنامه‌های ایران چیست؟ یافته‌های تحقیق حکایت از آن دارد که اغلب روزنامه‌های ایران از نظر شاخص‌های وب‌گاه در وضعیت متوسط قرار داشته و از نظر به‌کارگیری فناوری‌های وب‌2 در وضعیت ضعیفی قرار دارند و لذا پیشنهاد شده که مدیران مسئول و سردبیران روزنامه‌های ایران توجه مناسبی به‌وضعیت وب‌گاه‌های روزنامه‌های خود داشته و در جهت توسعه آن‌ها اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Websites of Iranian Newspapers According to the Webometric Indicators

چکیده [English]

following questions: 1. how is the situation of websites of newspapers in Iran webometric indicators? 2. What is the ranking of websites of Iranian Newspapers? 3. What are the weakness and strength of the websites of Iranian Newspapers? The findings show that according to the indicators, most of the newspapers websites has been average in ranking; however they are in a poor situation according to applying technology. So this article suggests that managers and editorial heads should pay more attention to the websites of their newspapers and develop them in an This paper has investigated 40 websites of newspaper in Iran according to webometric indicators. Among indicators portal in Iran, 21 indicators has been chosen in the paper also the content analysis method  has been used as well as it has been held ld during February 2014 (Bahman 1392) by full enumeration. The ranking of every newspaper has been indicated by indicators, and then the descriptive analysis technique as well as the excel software 2010 is applied in this paper. This paper is tried to answer appropriate ways.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Website
  • Iran an daily
  • Iran an portal
  • Webcomparison indicator