بررسی وضعیت وب‌گاه‌های روزنامه‌های ایران از نظر شاخص‌های وب‌سنجی/ نوشته : حمید ضیایی پرور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی وضعیت وب‌گاه 40 روزنامة ایران از نظر شاخص‌های وب‌سنجی پرداخته است. 21 شاخص از شاخص‌های پرتالی ایرانی توسط محقق انتخاب شده و در دورة زمانی بهمن 92 وب‌گاه‌های مذکور مورد تحلیل محتوا قرار گرفته است. روش تحقیق، تحلیل محتوا و جامعة آماری منطبق بر جامعه نمونه بوده است؛ لذا تحقیق به صورت تمام‌شماری انجام شده است. رتبة هر روزنامه از نظر شاخص‌های مورد نظر مشخص شده و وضعیت شاخص‌ها در میان وب‌گاه‌ها نیز با استفاده از تکنیک‌های تحلیل توصیفی و با استفاده از جداول و نمودارهای ترسیم شده به‌وسیلة نرم‌افزار اکسل 2010 مورد بررسی قرار گرفته است. یک محقق در صدد پاسخ داده به این سؤالات بوده که:1. وضعیت وب‌گاه‌های روزنامه‌های ایران از نظر شاخص‌های وب‌سنجی چگونه است؟ 2.وضعیت رتبه‌بندی وب‌گاه‌های روزنامه‌های ایران چگونه است؟ 3. نقاط ضعف و قوت وب‌گاه‌های روزنامه‌های ایران چیست؟ یافته‌های تحقیق حکایت از آن دارد که اغلب روزنامه‌های ایران از نظر شاخص‌های وب‌گاه در وضعیت متوسط قرار داشته و از نظر به‌کارگیری فناوری‌های وب‌2 در وضعیت ضعیفی قرار دارند و لذا پیشنهاد شده که مدیران مسئول و سردبیران روزنامه‌های ایران توجه مناسبی به‌وضعیت وب‌گاه‌های روزنامه‌های خود داشته و در جهت توسعه آن‌ها اقدام کنند.
تحقیق حاضر به بررسی وضعیت وب‌گاه 40 روزنامة ایران از نظر شاخص‌های وب‌سنجی پرداخته است. 21 شاخص از شاخص‌های پرتالی ایرانی توسط محقق انتخاب شده و در دورة زمانی بهمن 92 وب‌گاه‌های مذکور مورد تحلیل محتوا قرار گرفته است. روش تحقیق، تحلیل محتوا و جامعة آماری منطبق بر جامعه نمونه بوده است؛ لذا تحقیق به صورت تمام‌شماری انجام شده است. رتبة هر روزنامه از نظر شاخص‌های مورد نظر مشخص شده و وضعیت شاخص‌ها در میان وب‌گاه‌ها نیز با استفاده از تکنیک‌های تحلیل توصیفی و با استفاده از جداول و نمودارهای ترسیم شده به‌وسیلة نرم‌افزار اکسل 2010 مورد بررسی قرار گرفته است. یک محقق در صدد پاسخ داده به این سؤالات بوده که:1. وضعیت وب‌گاه‌های روزنامه‌های ایران از نظر شاخص‌های وب‌سنجی چگونه است؟ 2.وضعیت رتبه‌بندی وب‌گاه‌های روزنامه‌های ایران چگونه است؟ 3. نقاط ضعف و قوت وب‌گاه‌های روزنامه‌های ایران چیست؟ یافته‌های تحقیق حکایت از آن دارد که اغلب روزنامه‌های ایران از نظر شاخص‌های وب‌گاه در وضعیت متوسط قرار داشته و از نظر به‌کارگیری فناوری‌های وب‌2 در وضعیت ضعیفی قرار دارند و لذا پیشنهاد شده که مدیران مسئول و سردبیران روزنامه‌های ایران توجه مناسبی به‌وضعیت وب‌گاه‌های روزنامه‌های خود داشته و در جهت توسعه آن‌ها اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها