سایبر دیپلماسی در محیط هوشمند نوین رسانه‌ای/ نوشته : رها خرازی آذر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سایبر دیپلماسی از بسیاری جهات ساختاری است که در قرن 21 این پتانسیل را دارد که شرایط آشتی میان ایدئالیسم و سیاست‌های واقع‌گرایانه سنّتی را فراهم آورد. البته بسیاری از رهبران و مقامات رسمی هنوز با واقعیت‌های نوین ارتباطات جهانی و محیط هوشمند نوین رسانه‌ای تطبیق نیافته‌اند. کارشناسان سیاست خارجی، افسران اطلاعاتی، مأموران سرّی و دیپلمات‌ها بسیاری از کارکردهای سنّتی خود را به روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها واگذار کرده‌اند.
واقعیت این است که دیگر بدون حضور فعال در رسانه‌ها و محیط سایبر و هوشمند نوین رسانه‌ای، برنامه‌ها یا مقامات دیپلماتیک و سیاسی دیگر بختی برای کسب حمایت وسیع ندارند.
در مقالة پژوهشی حاضر ضمن بررسی ضرورت‌ها، ظرفیت‌ها و منافع حاصل از کاربست سایبر دیپلماسی، آنچه مسلم است سایبردیپلماسی هر لحظه بیش از پیش برای پیشروی سیاست خارجی و جریان‌های دیپلماتیک، غیرقابل اجتماب و حیاتی ‌شد و توان آن را دارد که در طولانی مدت، به موقعیت کانونی و محوری در جعبة ابزار دیپلماسی دست یابد. در محیط هوشمند نوین رسانه‌ای، به بررسی چالش‌های دیپلمات‌ها و دستگاه سیاست خارجی و دیپلماتیک کشورها در مواجهه با این نوع دیپلماسی می‌پردازیم

کلیدواژه‌ها