مبانی و مصداق‌های آزادی ارتباطات و اطلاعات در حقوق و اندیشة اسلامی/ نوشته : محسن اسماعیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اصل آزادی اطلاعات از جمله اصول تردیدناپذیر در جهان امروز است، که به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر در اسناد معتبری، مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مورد تصریح قرار گرفته است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز در ایران برای اجرایی شدن همین حق در سال 1388به تصویب رسید. این مقاله در پی تبیین مستندات و ریشه‌های این حق و مصداق‌های آن در متون و منابع اسلامی‌است. به همین منظور پس از طرح مسئله و بیان اهمیت آن در نظام اسلامی، از حق دسترسی به اخبار و اطلاعات، حق حضور دائمی و همگانی در صحنه، حق مشارکت در ادارة امور کشور، و سرانجام حق نظارت و نقد عملکردها به عنوان چهار مصداق مهم از این حق یاد کرده و نمونه‌هایی ارائه می‌دهد.
تبیین موارد فوق به فرهنگ‌سازی در احترام به این حق بشری، تفسیر صحیح از قانون مصوب و جلوگیری از اعمال سلیقه‌ها کمک می‌کند

کلیدواژه‌ها