مبانی و مصداق‌های آزادی ارتباطات و اطلاعات در حقوق و اندیشة اسلامی/ نوشته : محسن اسماعیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اصل آزادی اطلاعات از جمله اصول تردیدناپذیر در جهان امروز است، که به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر در اسناد معتبری، مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مورد تصریح قرار گرفته است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز در ایران برای اجرایی شدن همین حق در سال 1388به تصویب رسید. این مقاله در پی تبیین مستندات و ریشه‌های این حق و مصداق‌های آن در متون و منابع اسلامی‌است. به همین منظور پس از طرح مسئله و بیان اهمیت آن در نظام اسلامی، از حق دسترسی به اخبار و اطلاعات، حق حضور دائمی و همگانی در صحنه، حق مشارکت در ادارة امور کشور، و سرانجام حق نظارت و نقد عملکردها به عنوان چهار مصداق مهم از این حق یاد کرده و نمونه‌هایی ارائه می‌دهد.
تبیین موارد فوق به فرهنگ‌سازی در احترام به این حق بشری، تفسیر صحیح از قانون مصوب و جلوگیری از اعمال سلیقه‌ها کمک می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Principles of Freedom of Information and Communication In Islamic Thought and law

چکیده [English]

Freedom of Information is one of the main principles in the world; it is the main human rights in the Universal Declaration of Human Rights as well as the International Covenant on Civil and Political Rights. In Iran the Freedom of information laws was approved in2009.this paper has tried to investigate the roots of this laws as well as its instances in Islamic sources and tests. For main instances has been introduced as followed: the right of access to information, the right of present in public issues, the right of participation in political and social issues, the right to criticize the government performance.
The explanation of these rights can be helpful to respect the human rights, interpret the law and avoid any different idea beyond the law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom of information
  • Self-determination
  • Human rights- Freedom of information laws