جایگاه خانواده در نشریات عامه‌پسند خانوادگی تحلیل محتوای نشریات خانواده، فضلیت خانواده، کانون خانواده و خانواده سبز در سال 1390/ نوشته : محمدمهدی فرقانی و سیده ثریا موسوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقالۀ حاضر برگرفته از پژوهشی با هدف شناخت چگونگی بازتاب خانواده در نشریات عامه‎پسند خانوادگی است. به ‌این منظور 16 شماره از نشریه‌های خانواده، خانوادۀ سبز، کانون خانواده و فضیلت خانواده در سال 1390 بر اساس نمونه‌گیری تصادفی طبقه‎بندی شده، انتخاب و با روش تحلیل‎محتوا بررسی شدند. نتایج نشان ‎داد بیشترین کارکرد این نشریات سرگرمی است و کارکردهای اطلاع‎رسانی و انتقال‎ فرهنگ در رتبه‎های بعدی قرار دارند. خانوادۀ هسته‎ای بیشترین الگوی مورد توجه در این نشریات است و بیشترین کارکرد خانواده که به آن پرداخته‎اند، عطوفت و همراهی است. این نشریات در بیشتر مطالبی که موضوع اصلی آن خانواده است به مؤلفۀ ادارۀ خانواده پرداخته و فرزندان را بیشتر از سایر اعضا برجسته کردهاند؛ درحالیکه پدران کمترین برجستگی را در این مطالب دارند.
تفاوت‌های مشاهده شده بین نشریات مورد بررسی از نظر توجه به مؤلفه‌های خانواده به لحظ آماری معنادار نیست و این نکته نشان می‌دهد این نشریات در این زمینه از الگوی نانوشته‌ای پیروی می‌کنند و کمابیش مشابه هم عمل می‌کنند.
این نشریات با کاهش مطالب غیرعلمی عقلانیت مخاطبان را هدف قرار دهند و همچون یک میانجی میان خانواده‌ها و مسئولان عمل کنند، تا از یک سو نیازها و مطالبات خانواده‌ها را معقول کنند و از دیگر سو خواسته‌های آنان را به مسئولان انتقال دهند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Family Issues in Family Popular Press The Content Analysis of Khanevade, Khanevade Sabz, Kanone Khanevade and Fazilate Khanevade Magazines

چکیده [English]

The article has been tried to investigate how family issues reflect in family popular press.  Sixteen volumes of "Khanevade", "Khanevade sabz", "Kanune Khanevade" and "Fazilate Khanevade" magazines were chosen for this research also the classified random sampling has been used in this research the content analysis method has been used too. 
The result showed the basic function of these press has been "entertainment"; "informing" and "translation of culture" in order. The pattern of "nuclear family" was the main concern in these papers, the main function of family that was greatly paid attention is "affection and accompaniment" and when family is the main pivot, these presses consider to "family administration" however the main concern has been the "children" but the role of "fathers" has been mostly ignored by these magazines

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • Family patterns
  • Family Function