ارتقای سواد رسانه‌ای لازمـة تحقق جامعة مدنـی/ نوشته : نفیسه زارع کهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بی‌شک نمی‌توان از نقش پررنگ رسانه‌ها در شکل‌گیری جامعة مدنی غافل شد. از طرف دیگر لازمة جامعة مدنی شهروندانی آگاه و فعال است. در جهانی که مخاطبان از هر سو و هر جهت زیر بمباران پیام‌های رسانه‌ای قرارگرفته‌اند ضرورت توجه به سواد رسانه‌ای و اهمیت آن غیرقابل کتمان است. از این‌رو سؤال اصلی در این مقاله این است که آیا سواد رسانه‌ای می‌تواند در شکل‌گیری و رشد جامعة مدنی تأثیرگذار باشد؟
به‌دنبال طرح این سؤال در این پژوهش با مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای ضمن بررسی ویژگی‌های جامعة مدنی از یک‌سو و مؤلفه‌های سواد رسانه‌ای از جانب دیگر مشخص شد یکی از لوازم تحقق جامعة مدنی ارتقای سواد رسانه‌ای شهروندان است تا رسانه‌ها بتوانند کارکردهای مطلوب خود را در این راستا داشته باشند و آگاهی شهروندان ارتقا یابد. این مقاله نشان می‌دهد چگونه ارتقای سواد رسانه‌ای می‌تواند بر نقش رسانه‌ها در جامعه تأثیر گذاشته و به تحقق جامعة مدنی کمک کند و بر این حقیقت تأکید می‌کند که ارتقای سواد رسانه‌ای از ملزومات تحقق جامعة مدنی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Promotion of Media Literacy, Prerequisite of Realization of Civic Society

چکیده [English]

Undoubtedly, the significant role of the media in the formation of civic society cannot be overlooked. Indeed, the prerequisite of a civic society is active and well-informed citizens. In a world that the audience is bombarded from every direction by media messages, the necessity of paying attention to media literacy and its importance is inevitable. Therefore, the main question in this article is whether media literacy can affect formation and growth of civic society. By conducting documentation and library research, characteristics of a civic society and the components of media literacy were reviewed. It was clarified that promotion of citizen’s media literacy is one of the requirements of realization of a civic society so that the media can fulfil their optimal function in this line and the awareness of citizens would go up. This paper shows how escalation of media literacy can influence the media role in the society and help achieve civic society. It also lays emphasis on the fact that escalation of media literacy is a prerequisite of materialization of civic society

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Literacy
  • civic society
  • civil institutions
  • Media