بررسی نقش و جایگاه سطح سواد رسانه‌ای مخاطبین در مقابله با سبک زندگی ارائه‌شده توسط شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان (مطالعة موردی: شبکه‌های ”من‌وتو“ و ”جم تی‌وی“)/ نوشته : بهاره نصیری و مرحمت سلماسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سواد رسانه‌ای یکی از مباحث جذاب در حوزة ارتباطات و به‌عنوان یک اندیشة کلیدی مطرح است که در نتیجة آن افراد خود را به رسانه‌ها اعلام می‌کنند، تا معنای پیام‌هایی که با آنها مواجه می‌شوند تعبیر و تفسیر کنند. بر این اساس، سواد رسانه‌ای شامل یک نظام تفسیری و ترجیحی و متأثر از داوری‌های ذهنی و اخلاقی است که مواجهه فرد را با پیام‌های رسانه‌ای شکل می‌دهد و موجب می‌شود مخاطبان در استفاده از پیام‌ها و انتخاب آنها مسئولیت بیشتری احساس کنند.
در پژوهش حاضر مخاطب در پی شناخت سطح سواد رسانه‌ای مخاطبین در مقابله با سبک زندگی ارائه‌شده توسط شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان ”من‌وتو“ و ”جم تی‌وی“ شهروندان منطقة 20 تهران در سال 1393 بود. جامعة آماری 319 هزار و 305 نفر است که از میان آنها 384 نفر بر اساس فرمول کوکران به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق پیمایشی، توصیفی، اسنادی، کتابخانه‌ای و کمّی‌ است. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بود. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و مصاحبه که دارای سؤالاتی مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته بودند به‌دست آمدند. اطلاعات مندرج در پرسشنامه از طریق آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در پایان از چهار فرضیة مطروحه، فرضیة اول سطح سواد رسانه‌ای با رویکردی بر مؤلفه‌های تفکر انتقادی و جنگ نرم و فرضیه‌های دوم، سوم و چهارم سطح سواد رسانه‌ای با متغیرهای مدیریت بدن، مصرف‌گرایی و اوقات فراغت دارای رابطة معنادار بودند و مورد تأیید قرار گرفتند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Role and Status of Audience Media Literacy Level Vs Life Style Offered by Persian Language Satellite Networks (Case Study: Manoto and Gem TV Networks)

چکیده [English]

Media literacy is one of the appealing subjects in communication field. Through increasing the audience knowledge, media literacy makes it possible for us to build cognitive and critical frameworks and have a critical view towards the media and the stories published by them. Media literacy is the ability to access, analyze, evaluate, and create media so that they can interpret the meaning of messages they cope with. On this basis, media literacy includes an expository and preferential system affected by mental and ethical judgment, which formulates an individual’s encounter with media messages and causes the audience feel more responsibility when using and choosing messages.
In this article, the researcher has been after identifying the media literacy level of the audience versus the life style presented by Persian language satellite networks “Manoto” and “Gem TV”. The research has been conducted in District 20 of Tehran in the Iranian year 1393 (March 21, 2014-March 20, 2015). The statistical population is 319,305 persons from among whom 384 people have been chosen as sample based on the Cochran formula. The research has used descriptive survey method as well as documentation and library and quantitative methods. Simple random sampling method has been used in this research. The necessary information was gained through questionnaire and interview, which consisted questions related to independent and dependent variables. The information acquired through descriptive and inferential statistics were analyzed by SPSS software. At the end, out of the four hypotheses suggested, the first one dealing with the media literacy level with an approach to components of critical thinking and soft war; the second, third and fourth hypotheses on media literacy with variables of body management, consumerism and leisure time had meaningful relationships and were confirmed

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical thinking
  • Soft War
  • Consumerism
  • Body Management
  • leisure time