بررسی نقش و جایگاه سطح سواد رسانه‌ای مخاطبین در مقابله با سبک زندگی ارائه‌شده توسط شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان (مطالعة موردی: شبکه‌های ”من‌وتو“ و ”جم تی‌وی“)/ نوشته : بهاره نصیری و مرحمت سلماسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سواد رسانه‌ای یکی از مباحث جذاب در حوزة ارتباطات و به‌عنوان یک اندیشة کلیدی مطرح است که در نتیجة آن افراد خود را به رسانه‌ها اعلام می‌کنند، تا معنای پیام‌هایی که با آنها مواجه می‌شوند تعبیر و تفسیر کنند. بر این اساس، سواد رسانه‌ای شامل یک نظام تفسیری و ترجیحی و متأثر از داوری‌های ذهنی و اخلاقی است که مواجهه فرد را با پیام‌های رسانه‌ای شکل می‌دهد و موجب می‌شود مخاطبان در استفاده از پیام‌ها و انتخاب آنها مسئولیت بیشتری احساس کنند.
در پژوهش حاضر مخاطب در پی شناخت سطح سواد رسانه‌ای مخاطبین در مقابله با سبک زندگی ارائه‌شده توسط شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان ”من‌وتو“ و ”جم تی‌وی“ شهروندان منطقة 20 تهران در سال 1393 بود. جامعة آماری 319 هزار و 305 نفر است که از میان آنها 384 نفر بر اساس فرمول کوکران به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق پیمایشی، توصیفی، اسنادی، کتابخانه‌ای و کمّی‌ است. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بود. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و مصاحبه که دارای سؤالاتی مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته بودند به‌دست آمدند. اطلاعات مندرج در پرسشنامه از طریق آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در پایان از چهار فرضیة مطروحه، فرضیة اول سطح سواد رسانه‌ای با رویکردی بر مؤلفه‌های تفکر انتقادی و جنگ نرم و فرضیه‌های دوم، سوم و چهارم سطح سواد رسانه‌ای با متغیرهای مدیریت بدن، مصرف‌گرایی و اوقات فراغت دارای رابطة معنادار بودند و مورد تأیید قرار گرفتند

کلیدواژه‌ها